สุดชื่นมื่น บัณฑิตป้ายแดง!! วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี จัดพิธีมอบใบรับรองสำเร็จการศึกษา แก่บัณฑิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560


2017-05-19 18:51:39

วันที่ 19 พ.ค. 2560 ที่ห้องประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน มอบใบรายงานผลการศึกษา ให้กับนักศึกษาพยาบาลบรมราชชนนีที่สำเร็จหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยมีดร.เพลินตา พรหมบัวศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี หน่วยงานสาธารณสุขจังหวัด ได้ให้การต้อนรับ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ทำหน้าที่ผลิตพยาบาล เพื่อตอบสนองนโยบาย และความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข และช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพยาบาลที่มีมาอย่างต่อเนื่อง โดยวิทยาลัยฯ ได้คัดเลือกนักศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่จากนักเรียนที่มีภูมิลำเนาในพื้นต่างๆ ซึ่งเมื่อสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยแล้ว จะกลับไปทำงานในอำเภอต่าง ๆ ของจังหวัด ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกฝังให้บุคลากรสาธารณสุข รักชุมชนบ้านเกิด และทำงานในระบบเพื่อพัฒนาบ้านเกิด นอกจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ยังมีการผลิตพยาบาลให้กับจังหวัดอื่นที่มีการขาดแคลน และขอความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน

การดำเนินงานจนถึงปัจจุบัน วิทยาลัยได้ผลิตบัณฑิตสำเร็จการศึกษาไปให้บริการในหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนแล้ว จำนวนกว่า 8,000 คน สำหรับปีการศึกษา 2560 มีผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 155 คน เมื่อสำเร็จการศึกษาจะปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลต่างๆ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ตามภูมิลำเนาของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ความตอนหนึ่งว่า วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีหน้าที่ผลิตบัณฑิตพยาบาล เพื่อตอบสนองระบบสุขภาพของชุมชน ทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ นับว่าเป็นการสร้างประโยชน์ และคุณค่าแก่สังคมเป็นอย่างยิ่ง
พิธีมอบมอบใบรับรองสำเร็จการศึกษา ในวันนี้ เป็นพิธีการอันสำคัญของวิชาชีพพยาบาล ซึ่งเป็นผลจากความตั้งใจ ความมานะอดทน และมุ่งมั่นในการเรียน รวมทั้งมีใจรักในวิชาชีพพยาบาล อาชีพพยาบาล เป็นวิชาชีพที่มีความสำคัญต่อสังคมเป็นอย่างมาก เพราะความเจ็บป่วยยังเป็นปัญหาสำคัญของประชาชน พยาบาลเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในเชิงป้องกันปัญหาสุขภาพ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม ดังนั้นพยาบาลจะต้องมีความรู้ทั้งด้านศาสตร์และศิลป์ มีสติปัญญา ใช้เหตุผล มีความอดทน เพื่อให้การดูแล แก่ผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้พยาบาลจะต้องเป็นผู้ที่ใฝ่ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ มีเมตตา อ่อนน้อมถ่อมตน เสียสละ และใส่ใจผู้รับบริการเป็นหลัก ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และสังคมโดยรวม นอกจากนี้บัณฑิตใหม่พร้อมด้วยนักศึกษาพยาบาลได้แปลอักษร ตราสัญญาลักษณ์ของวิทยาลัยบรมราชชะนี ราชบุรี อย่างสวยงามอีกด้วย

ภาพ/ข่าวภัทรพงศ์  คำเปรม  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค   สำนักข่าวทีนิวส์   จังหวัดราชบุรี