รองนายกฯ ลงพื้นที่นครพนม ติดตามการปฏิบัติงานในภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ 11(ชมคลิป)


2017-05-19 19:19:15

วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ที่จังหวัดนครพนม พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงเเก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และคณะลงพื้นที่กำกับและติดตามผลการดำเนินงานและรับทราบปัญหาต่างๆที่สำคัญของจังหวัดและงานที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีกำกับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี รวมทั้งโครงการที่จังหวัดได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 

 

พร้อมมอบนโยบาย โดยมีนายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย ดร.ไพฑูรย์รักษ์ประเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายประทีป ฤทธิกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ โดยในช่วงแรกได้เดินทางไปตรวจติดตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาขาม-บ้านเหิบ และโครงการเกษตรแปลงใหญ่(แปลงใหญ่เลี้ยงกบ) ตำบลนาขาม อำเภอเรณูนคร ก่อนที่จะเดินทางมาประชุมที่ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม
โดยในโอกาสนี้พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายในการทำงานให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมและหัวหน้าส่วนราชการในเรื่องต่างๆ ประกอบด้วย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องมีการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมให้ดี และสามารถส่งเสริมสนับสนุนการเกษตรแปลงใหญ่ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน รวมถึงสามารถลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าทางการเกษตรที่มากขึ้น กระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะต้องมีการขยายโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล มีการตั้งศูนย์เรียนรู้ดิจิทัล รวมถึงการสำรวจพื้นที่เพื่อให้การดำเนินงานครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัด มีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ในการใช้ประโยชน์ให้เกิดความคุ้มค่า ทั้งเรื่องการเรียนรู้และนำเสนอสินค้าทางการเกษตรผ่านอินเตอร์เน็ต รวมถึงการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว กระทรวงพลังงาน จะต้องมีการส่งเสริมการจัดทำแผนพลังงานของ อปท.และระดับจังหวัด รวมถึงการหาแนวทางในการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก กระทรวงศึกษาธิการ จะต้องมีการพัฒนาการจัดการศึกษาในภาพรวมของจังหวัด มีการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ ทวิศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา และการวางแผนจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อีกทั้งได้มีการเน้นย้ำในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด การเตรียมรับสถานการณ์และแก้ไปปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนมแบบเต็มตัวในอนาคต ทั้งปัญหาการจราจร ปัญหาขยะมูลฝอย ปัญหาแรงงาน ปัญหาสถานที่พัก เพราะจะมีทั้งนักท่องเที่ยว นักลงทุนเข้ามาอีกจำนวนมาก รวมถึงการต่อยอดสินค้าพื้นบ้าน พื้นเมือง สินค้าการเกษตร โดยที่ทุกหน่วยงานต้องมีการดำเนินการแบบบูรณางานกัน

ประทีป วชิระธัญญากุล นครพนม