นครศรีธรรมราช!! รองผู้ว่าราชการจังหวัด ต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม สัมมนาการพัฒนา สมรรถนะผู้บริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (มีคลิป)


2017-07-17 15:50:35

วันนี้(17 ก.ค. 2560) ที่บริเวณชั้น 2 อาคารศาลา 100 ปี วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช นายสกล จันทรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดและต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ตามโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมโดยพลังบวร (บ้าน วัด โรงเรียน) ประจำปี 2560 ภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยมีผู้บริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัฒนธรรมจังหวัดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องจาก 14 จังหวัดภาคใต้เข้าร่วมกิจกรรมร่วม 200 รูป/คน

 

สำหรับโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมโดยพลังบวร (บ้าน วัด โรงเรียน) ประจำปี 2560 ภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สำหรับกิจกรรมดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นเพื่อติดตามผลการดำเนินการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่ออบรมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สมกับเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี เสริมความรู้ และปลูกฝังศีลธรรม วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติไทย แก่เด็กและเยาวชนเพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้จักปฏิบัติตนในสังคม และรู้จักดำเนินชีวิตตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาโดยถูกต้อง โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้กำหนดให้มีขึ้น 2 วันคือ ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2560 ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ การนำเสนอผลงานของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ การแบ่งกลุ่มเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการนำเสนอสรุปผลการระดมสมอง เป็นต้น
ทั้งนี้ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เป็นองค์กรทางพระพุทธศาสนาองค์กรหนึ่ง ที่พระสงฆ์ได้จัดตั้งขึ้นมา เป็นการจัดการศึกษาสงเคราะห์นอกระบบโรงเรียน ให้การศึกษาอบรมแก่ประชาชน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กและเยาวชนที่กำลังอยู่ในวัยเรียน เพื่อให้รู้จักใช้เวลาว่างจากวันหยุดเรียน เข้ามาศึกษาหาความรู้ ความเข้าใจ ตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันดำรงตนอยู่ในสังคมด้วยความสงบสุข โดยศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ได้เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2501 เริ่มเปิดดำเนินการที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ กรุงเทพมหานคร โดยได้แบบอย่างมาจากประเทศศรีลังกา ต่อมาได้ขยายไปยังวัดอื่นๆมากขึ้นตามลำดับ ต่อมาถึงปี พ.ศ. 2520 กรมการศาสนาได้เห็นความสำคัญของการเผยแพร่ปลูกฝังคุณธรรมในรูปแบบของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จึงได้เสนอโครงการส่งเสริมต่อรัฐบาล และได้ตั้งงบประมาณอุดหนุนการดำเนินงาน เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน สำหรับกิจกรรมในศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ได้แก่ กิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น การศึกษานอกสถานที่ การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมส่งเสริมความสามัคคี เช่น การตอบปัญหาแข่งขัน การประกวดมรรยาทไทย และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

ภาพ/ข่าว ธีรศักดิ์ อักษรกูล ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.นครศรีธรรมราช