กวาดล้างให้เหี้ยนเตียน รวบยาบ้า ยาไอซ์ ล๊อตใหญ่มูลค่านับล้าน
แถลงข่าวจับยาบ้า ยาไอซ์ ล๊อตใหญ่ นับล้าน(มีคลิป)
ตํารวจภูธรภาค 5 บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แถลงผลการปฏิบัติงําน การจับกุมยาเสพติดรายสําคัญ ยาบ้านับล้านเม็ด และยาไอซ์ ฝิ่น กลุ่มพวกผลิตเร่งระบายเข้าประเทศไทยจำนวนมาก ตำรวจภาค 5 เองก็สกัดอย่างเต็มที่
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 15.30 น ที่สำนักงานตำรวจภูธรภาค 5 , พล.ต.อ.ธนิตศักด์ ธีระสวัสดิ์ ที่ปรึกษาพิเศษ สานักงานตำรวจแห่งชาติ, พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบช.ภ.5 , พล.ต.ต.มนตรี สัมบุณณานนท์, พล.ต.ต.ภาณุเดช บุญเรือง รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5, พล.ต.ต.จารึก ลิ้มสุวรรณ ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจสืบสวน ภาค 5, , พล.ต.ต.นิยม ด้วงสี ผู้บังคับการ ตารวจภูธรจังหวัดลาปาง, พล.ต.ต.สรายุทธ สงวนโภคัย ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ,พ.ต.อ.ชินวิช วิชัยธนพัมน์ รอง ผบก.สส.ภ.5 ฝ่ายทหาร โดย พ.อ.พงค์มิตร ปินปันคง เสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดน ภาคเหนือ, พ.อ.กฤษณพงค์ พรหมการัตน์ รอง เสนาธิการ มณฑลทหารบกท่ี 33ฝ่ายปกครอง โดย นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สานักงาน ปปส.ภาค 5 โดย นายวาทิน ดารงเลาหพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุมยาบ้าล๊อตใหญ่จำนวน 1 ล้าน 3 แสนเม็ด ยาไอซ์ และฝิ่น และได้ยึดรถยนต์ของกลางจำนวน 5 คัน ที่ใช้ก่อเหตุในการลำเลียงยาเสพติด

 

 

 

ตำรวจภาค 5 บูรณาการกำลังทุกภาคส่วนแถลงผลงานจับยาเสพติดล๊อตใหญ่

พล.ต.อ.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เปิดเผยว่า การจับกุมยาเสพติดล๊อตใหญ่ครั้งนี้ของภาค 5 นั้นได้ร่วมกันทำงานแบบบูรณาการในแต่ละท้องที่ในการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดสามารถจับกุมยาเสพติดและผู้ลำเลียงได้ โดย คดีท่ี 1 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2561 เวลาประมาณ 07.30 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำด่านตรวจแม่พริกและ สภ.แม่พริก จว.ลาปาง ได้ร่วมกันทาการตรวจยึดของกลาง เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า ประมาณ 1 ล้านเม็ด, ไอซ์ ประมาณ 8 กิโลกรัม รถยนต์เก๋ง ยี่ห้อมิตซูบิชิ สีเทา เลขทะเบียน 7กพ 7423 กรุงเทพฯ
ผู้ต้องหา อยู่ระหว่างหลบหนีการจับกุม โดยแสดงใบอนุญาตขับรถยนต์ ชื่อ นายอภิชาติ วรชินา อายุ 26 ปีที่อยู่ 11 หมู่ 11 ต.พรมสวรรค์ อ.โพนทอง จว.ร้อยเอ็ด สถานที่ตรวจยึด ในหมู่บ้านเชียงรายบน หมู่ท่ี 4 ต.พระบาทวังตวง อ.แม่พริก จว.ลาปาง
พฤติการณ์แห่งคดี เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2561 เวลาประมาณ 06.00 น.เจ้าหน้าที่ตารวจ ด่านตรวจแม่พริก ได้ตั้งจุดตรวจบริเวณหน้าด่านตรวจ และ จุดตรวจ Frog Jump บริเวณถนนสายรอง บริเวณหน้าจุดตรวจแม่ปุ ต่อมาเวลาประมาณ 06.30 น.ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่า พบรถยนต์เก๋ง ยี่ห้อมิตซูบิชิ สีเทา เลขทะเบียน 7กพ 7423 กรุงเทพฯ ขับผ่านหมู่บ้าน แม่ตั๋ง ต.พระบาทวังตวง ฯ ซึ่งเป็นเส้นทางหลบหลีกด่านตรวจแม่พริก จึงได้กระจายกำลังกันค้นหารถยนต์เก๋งคันดังกล่าว
ต่อมาเวลาประมาณ 07.00 น.เศษ จ.ส.ต.เจตนิพัทธ์ ธรรมใจ พบรถยนต์เก๋งคันดังกล่าว ขับออกมาจากหมู่บ้านแม่ตั๋ง ฯ จึงได้ เรียกให้หยุด คนขับรถได้หยุดรถ และได้แสดงใบอนุญาตขับรถ ช่ือ นายอภิชาตฯ ระหว่างที่ จ.ส.ต.เจตนิพัทธ์ฯ ตรวจดู ใบอนุญาตและสั่งให้คนขับรถ ไปตรวจค้นที่ด่านตรวจแม่พริก คนขับรถยนต์เก๋งคันดังกล่าว ได้เร่งเครื่องยนต์หลบหนี จึงได้ ไล่ติดตามไปและแจ้งทางวิทยุสกัดจับกุม แต่ได้คลาดสายตาบริเวณบ้านเชียงรายบน
ต่อมาเวลาประมาณ 07.30 น. เจ้าหน้าที่ตารวจ สภ.แม่พริก ได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านเชียงรายบน ฯ ว่าพบรถยนต์เก๋ง คันดังกล่าว มีชายผู้ชายขับ ได้จอดรถทิ้งไว้แล้วว่ิงหลบหนีไป จึงได้ร่วมกันไปตรวจสอบ ไม่พบผู้ใดอยู่บริเวณรถยนต์เก๋งคัน ดังกล่าว ตรวจพบยาเสพติดของกลางบรรจุอยู่ในเป้สีเขียว จานวน 10 ใบ อยู่บริเวณท่ีเก็บของท้ายรถยนต์เก๋งคันดังกล่าว จึงได้ร่วมกันตรวจยึดไว้เป็นของกลาง
ตำรวจภูธรภาค 5 จะได้ดาเนินการสืบสวนหาตัวผู้กระทาความผิดมาดาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
คดีที่ 2เมื่อวันท่ี 4 สิงหาคม 2561 เวลาประมาณ 22.15 น. เจ้าหน้าที่ตารวจ สภ.บ้านดู่ จว.เชียงราย ได้ร่วมกัน ทาการจับกุมผู้ต้องหา นายบุตธรรม แซ่เติ๋น อายุ 36 ปี บ้านเลขท่ี 287 หมู่ 7 ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ของกลางเมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า ประมาณ 300,000 เม็ด บรรจุในเป้สีเขียว จานวน 3 ใบ รถยนต์เก๋ง รถยนต์ ทะเบียน กว 9134 เชียงราย สถานท่ีจับกุม ถนนในหมู่บ้านแม่ข้าวต้ม หนองบัวแดง ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย
พฤติการณ์แห่งคดี เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลาประมาณ 22.00 น ขณะที่เจ้าหน้าท่ีตารวจ สภ.บ้านดู่ ได้ต้ังจุดตรวจ/จุดสกัดยาเสพติด บริเวณถนนบายพาสแม่ข้าวต้ม ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย น้ัน ต่อมา ได้มี รถยนต์เก๋ง ย่ีห้อ นิสสัน สีดา เลขทะเบียน กว 9134 เชียงราย ขับมาพบจุดสกัด รถยนต์คันดังกล่าวจึงได้เล้ียวกลับรถขับหลบหนีมุ่งหน้าไปยัง ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน เจ้าหน้าท่ีตารวจจึงได้ขับรถติดตามรถคันดังกล่าว เมื่อมาถึงบริเวณที่เกิดเหตุ รถยนต์คันดังกล่าวจึง หยุดรถเพ่ือจะหลบหนี เจ้าหน้าที่ตารวจจึงเข้าทาการตรวจค้น พบ นายบุตธรรม แซ่เติ๋น อายุ 36 ปีบ้านเลขท่ี 287 ม.7 ต. ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย เป็นผู้ขับขี่ ส่วนอีกหนึ่ง 1 คน สามารถหลบหนีไปได้ จึงได้ร่วมกันจับกุมตัวนายบุตธรรมฯ และตรวจยึดยาเสพติดไว้เป็นของกลางในคดี เพื่อทาการสืบสวนหาตัวผู้กระทาความผิดมาดาเนินคดีตามกฎหมาย
คดีที่ 3เมื่อวันท่ี 6 ส.ค.2561 เวลาประมาณ 15.30 น. เจ้าหน้าที่ตารวจ สภ.เขลางค์นคร จว.ลาปาง ได้ร่วมกัน ทาการจับกุมผู้ต้องหา นายจรัลหรืออ๊อฟ นันต๊ะภาพ อายุ 25 ปี บ้านเลขที่ 41/1 ม.1 ต.กล้วยแพะ อ.เมือง จว.ลาปาง ของกลางยาบ้ารวมจานวนประมาณ 19,400 เม็ด โทรศัพท์มือถือ หมายเลข082 619 4939 จานวน 1 เครื่อง
สถานที่จับกุม บ้านเลขที่ 41/1 ม.1 ต.กล้วยแพะ อ.เมือง จว.ลาปางพฤติการณ์แห่งคดี ก่อนเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ตารวจชุดจับกุมได้รับแจ้งจากสายข่าวว่าผู้ต้องหา เป็นชาวบ้านกล้วยหลวง ต.กล้วยแพะ อ.เมืองลาปาง มีพฤติการณ์จาหน่ายยาบ้า จึงได้ทาการสืบสวน จนทราบว่า มีพฤติการณ์ตามที่สายลับแจ้งจริง ต่อมา วันท่ี 6 ส.ค.2561 เวลาประมาณ 15.00 น. เจ้าหน้าที่ตารวจชุดจับกุม พร้อมเจ้าหน้าที่ทหารฯ จึงได้เข้าทาการตรวจค้น บ้านนายภาณุพงษ์ ฝั้นจักสาย อายุ 20 ปี ที่บ้านเลขที่ 24 ม.1 ต.กล้วยแพะ อ.เมืองลาปาง นายภาณุพงษ์ฯรับสารภาพว่าได้ เสพยาบ้ามาก่อนจริง โดยซ้ือยาบ้ามาจากผู้ต้องหา และสมัครนาพาชุดตรวจค้นไปชี้บ้านของผู้ต้องหา เจ้าหน้าท่ีจึงเข้าทำการ ตรวจค้น พบผู้ต้องหาอยู่ในห้องนอน กาลังจะหลบหนี เจ้าหน้าที่จึงเข้าทาการควบคุมตัว ผู้ต้องหารับสารภาพและนาไปชี้จุดที่ ซุกซ่อนยาบ้าบริเวณบนที่นอนในห้องนอนทันที จากการตรวจสอบ พบยาบ้าจานวน 4 ถุง (800เม็ด) แล้วนาตัวกลับไปตรวจ ค้นบริเวณรั้วปูนหลังบ้านจุดที่พบผู้ต้องหาครั้งแรก ตรวจพบยาบ้าอีกจานวนประมาณ 18,600 เม็ด มัดใส่ไว้ในกระเป๋าผ้า วางอยู่ข้างรั้วด้านนอกของบ้านท่ีเกิดเหตุ จึงได้ทำการตรวจยึดเป็นของกลาง
สอบถามผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ จึงได้ ควบคุมตัวผู้ต้องหา พร้อมของกลางนาส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

 

 

 

แฉการจับกุมยาเสพติดมีจำนวนมากขึ้นนับล้านสาเหตุมาจากพวกชนกลุ่มน้อยพวกว้า และมูเซอ นั้นมีการตั้งโรงงานด้านชายแดน

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน