เทศบาลเมืองกระบี่ ติวเข้ม ฝึกทบทวน อปพร. พร้อมให้บริการปปช.และนทท.
เทศบาลเมืองกระบี่ ติวเข้ม จัดโครงการฝึกอบรมทบทวน แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หรือ อปพร.ในสังกัด กว่า 50 คน เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆ ฝึกทักษะการปฏิบัติ ความรู้ด้านกฎหมาย ด้านจราจร เทคนิคการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น พร้อมให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวเต็มความสามารถ

วันที่ 8 สิงหาคม 61 ที่ห้องประชุมบันไทยสมอ เทศบาลเมืองกระบี่ นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน นายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยมีนายกิจจา กาละวงศ์ รองปลัดเทศบาลเมืองกระบี่กล่าวรายงาน โดยมีหัวหน้าส่วนเทศบาลเมื่องกระบี่ เจ้าหน้าที่งานฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 50 คน ระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม 2561

ทบ.เมืองกระบี่ ติวเข้ม ฝึกทบทวน อปพร. พร้อมให้บริการปปช.และนทท.

โดยจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ด้าน กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติ การฝึกระเบียบแถว การฝึกอบรมเทคนิคการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น โดยมีวิทยากรจาก สนง.ปภ.จังหวัดกระบี่ สถานีตำรวจภูธรเมืองกระบี่ โรงพยาบาลกระบี่ และมูลนิธิประชาสันติสุข ร่วมบรรยาย

นายกเทศมนตรี กล่าวว่า  จากสถานการณ์ สาธารณภัย ที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่ามีแนวโน้มเกิดขึ้นถี่ และทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินประชาชนและทางราชการ

ทั้งนี้ เราไม่สามารถห้ามสาธารณภัยไม่ให้เกิดขึ้นได้ แต่สามารถเตรียมป้องกันแก้ไข ควบคุมและบรรเทาภัยได้ ในการจัดการกับเหตุสาธารณภัย ถ้าจะให้เจ้าหน้าที่รัฐดำเนินการฝ่ายเดียวกำลังพลไม่พอ ทำให้เกิดการล่าช้า ในการเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย จำเป็นต้องร่วมมือ จากทุกภาคส่วน คือภาคประชาชนและหนึ่งในหน่วยงานหรือองค์กรที่มีส่วนสำคัญ ในการจัดการสาธารณภัย คืออาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หรือ อปพร. ซึ่งเป็นองค์กรที่มาจากประชาชนในท้องที่เป็นสำคัญ

โดยจะเห็นได้จากกรณีดินโคลนจากภูเขาถล่มลงมาทับบ้านเรือนใน อ.บ่อเกลือ จ.น่าน ทำให้ประชาชนเสียชีวิตจำนวน 8 ราย และการช่วยเหลือกู้ภัยเด็ก ติดถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าอาสาสมัครต่างๆ เป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทุกชาติ ทุกภาษา ที่ประสบภัยด้วยการเสียสละ ไม่หวังสิ่งตอบแทนด้วยความจริงใจเป็นที่ประจักษ์ต่อคนทั่วโลก


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง