กระบี่ ชื่นมื่น!!! จบอย่างภาคภูมิ หลักสูตรฝึกทบทวน อปพร. เตรียมพร้อมรับสาธารณภัย (ชมคลิป)
ชื่นมื่น จบอย่างภาคภูมิ หลักสูตรฝึกทบทวน อปพร. เทศบาลเมืองกระบี่ ติวเข้ม จัดโครงการฝึกอบรมทบทวน แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หรือ อปพร.ในสังกัด กว่า 50 คน เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆ ฝึกทักษะการปฏิบัติ ความรู้ด้านกฎหมาย ด้านจราจร เทคนิคการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น พร้อมให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวเต็มความสามารถ

ล่าสุดวันที่ 10 สิงหาคม 61 ที่ห้องประชุมบันไทยสมอ เทศบาลเมืองกระบี่ นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน นายกเทศมนตรี เป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติบัตร แก่สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ภายหลังกว่า 50 ชีวิต สำเร็จหลักสูตรการเข้าร่วมโครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ควบคุมการฝึกโดย จ่าเอก นรินทร์ แดงดงอ่อน หัวหน้าชุดตรวจ อปพร. เจ้าพนังงานป้องกันฯ ระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม 2561

 

ชื่นมื่น จบอย่างภาคภูมิ หลักสูตรฝึกทบทวน อปพร. เตรียมพร้อมรับสาธารณภัย

โดยทั้ง 3 วันจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ด้าน กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติ การฝึกระเบียบแถว การฝึกอบรมเทคนิคการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น โดยมีวิทยากรจาก สนง.ปภ.จังหวัดกระบี่ สถานีตำรวจภูธรเมืองกระบี่ โรงพยาบาลกระบี่ และมูลนิธิประชาสันติสุข ร่วมบรรยาย

โดยในวันเปิดโครงการ นายกเทศมนตรี ได้กล่าวว่า สถานการณ์ สาธารณภัย ที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่ามีแนวโน้มเกิดขึ้นถี่ และทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินประชาชนและทางราชการ

ทั้งนี้ เราไม่สามารถห้ามสาธารณภัยไม่ให้เกิดขึ้นได้ แต่สามารถเตรียมป้องกันแก้ไข ควบคุมและบรรเทาภัยได้ ในการจัดการกับเหตุสาธารณภัย ถ้าจะให้เจ้าหน้าที่รัฐดำเนินการฝ่ายเดียวกำลังพลไม่พอ ทำให้เกิดการล่าช้า ในการเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย จำเป็นต้องร่วมมือ จากทุกภาคส่วน คือภาคประชาชนและหนึ่งในหน่วยงานหรือองค์กรที่มีส่วนสำคัญ ในการจัดการสาธารณภัย คืออาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หรือ อปพร. ซึ่งเป็นองค์กรที่มาจากประชาชนในท้องที่เป็นสำคัญ

 

ชื่นมื่น จบอย่างภาคภูมิ หลักสูตรฝึกทบทวน อปพร. เตรียมพร้อมรับสาธารณภัย

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน