ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ ตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและแผนพัฒนาจังหวัด ที่จังหวัดสุรินทร์

วันนี้(10 ส.ค 61)ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สุรินทร์ รายงานว่า  นายจิรายุ นันท์ธราธร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ ได้ร่วมประชุมตรวจราชการแบบบูรณา ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 2 ที่ห้องประชุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม และนำเสนอผลการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ ที่ได้รับการจัดสรรในปี 2561 จำนวน 3 ประเด็น ได้แก่ 1.ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ในการเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร การเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและบริการ รวมทั้ง การพัฒนาสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม อาทิ โครงการยกระดับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมครบวงจร โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐานอินทรีย์ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัด กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาด้านการตลาดข้าวหอมมะลิมาตรฐานอินทรีย์


2.ด้านการดำเนินงานตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด อาทิ โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ โดยโครงการชลประทานสุรินทร์ มีกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และโครงการขุดลอกแก้มลิง โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มนครชัยบุรินทร์  และ3.ด้านการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด อาทิ โครงการส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์ โครงการส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาด โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โครงการส่งเสริมสุขภาวะแก่ประชาชน

 

นอกจากนี้ ยังได้ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรช่องจอม และด่านพรมแดนช่องจอมแห่งใหม่ โครงการพัฒนาและฟื้นฟูเหมืองหินอุตสาหกรรมเพื่อการก่อสร้างและการท่องเที่ยว รวมทั้งการแก้ไขปัญหาสำคัญในด้านการขาดแคลนระบบชลประทาน ปัญหาความยากจน ปัญหาหนี้นอกระบบ และโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียงเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน จากนั้นในช่วงบ่าย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการขุดลอกแก้มลิงกุดไผท ต.ระแงง อ.ศีรขรภูมิ จ.สุรินทร์ ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร มีความคืบหน้ากว่าร้อยละ 90 เมื่อแล้วเสร็จจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ สามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งและเป็นแก้มลิง ป้องกันปัญหาอุทกภัยในช่วงน้ำหลาก

 

ภาพ/ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์

เรียบเรียง ธนินท์ทัศน์ ภูแก้ว ผู้สื่อข่าวภูมิภาคสำนักข่าวทีนิวส์ จ.สุรินทร์