อ่างทอง ผู้ว่านำประชาชนจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจพัฒนาแหล่งน้ำคลองบางปลากด
เมื่อเวลา 13.00 น. วันนี้ 12 ส.ค. 61  บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลป่าโมก  ตำบลป่าโมก  อำเภอป่าโมก  จังหวัดอ่างทอง  นาย วีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  เป็นประธานเปิด  โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียง  เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน  โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  ปลัดจังหวัดอ่างทอง  นายอำเภอ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง  หัวหน้าส่วนราชการ  และจิตอาสา  เราทำความดีด้วยหัวใจ จำนวนกว่า 200 คน  เข้าร่วมในการพัฒนาลำคลองบางปลากดให้กลับมาดูสวยงามสะอาดตา

 

อ่างทอง ผู้ว่านำประชาชนจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจพัฒนาแหล่งน้ำคลองบางปลากด

ด้าน นาย วีร์รวุทธ์  กล่าวว่า  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชปณิธาน  ในการสืบสานต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมราชบพิตร  และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม  ให้หน่วยงานราชการในพระองค์ร่วมกัน  จัดโครงการจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ  และได้พระราชทานโครงการจิตอาสา  เราทำความดีด้วยหัวใจ  เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมแรงร่วมใจกันเป็นพลังหนึ่งเดียวกัน  ในการสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่สังคม  ชุมชน  และประเทศชาติ  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  พลังจิตอาสาสะท้อนให้เห็นตัวตนอันแท้จริงของคนในสังคมที่มีจิตสาธารณะ  คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเหนือประโยชน์ส่วนตน  ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง  ที่จะทำให้สังคมของเรามีความสุข  ร่วมกันแบ่งปัน  รวมทั้งความเป็นจิตอาสาจะเป็นการสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับชุมชน  และสร้างความเข้มแข็งให้กับทุกภาคส่วนของประเทศอย่างครอบคลุม  ตามหลักการแห่งศาสตร์พระราชา  ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาจากรากฐาน และกระบวนการภายในด้วยการพึ่งตนเอง  อันจะทำให้ชุมชนและหมู่บ้านมีพื้นฐานที่มั่นคง            

 

 

     

อ่างทอง ผู้ว่านำประชาชนจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจพัฒนาแหล่งน้ำคลองบางปลากด

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง