จังหวัดร้อยเอ็ด นำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการข้าวหอมมะลิและเกษตรอินทรีย์ เพื่อมุ่งสู่นโยบาย Thailand 4.0
เมื่อเวลา 09.30 น. วันนี้ (15 สิงหาคม 2561) นายชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการสัมมนาให้ความรู้การบริหารจัดการการเกษตรเชิงพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการข้าว โดยชุมชนทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดร้อยเอ็ด ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

 


โดย นายทรงพันธ์ จันทร์สว่าง เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เปิดเผยว่า ในการจัดสัมมนาครั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอ และผู้นำเกษตรกรผู้ผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ GI กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่และสินค้าเกษตรอินทรีย์ จาก 20 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 200 คน เข้าร่วมสัมมนา ในระหว่างวันที่ 15 - 17 สิงหาคม 2561 โดยมีวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(GISTDA) ถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการข้าวเชิงพื้นที่ในรูปแบบแผนที่ออนไลน์ เพื่อการบริหารจัดการข้าวหอมมะลิและเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดร้อยเอ็ด

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน