หน่วยฉก.ลาดหญ้า กกล.สุรสีห์ จัดกิจกรรมผีนป่าอาเซียน เชื่อมสัมพันธ์ไทย – เมียนมา

วันที่14 กันยายน 2561 พ.อ.พิเชษฐ์  หัสดีผง รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กองกำลังสุรสีห์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกป่า ตามโครงการผืนป่าอาเซียน ครั้งที่ 2 บริเวณพื้นที่ เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาช้างเผือก ม. 9 บ้านพระเจดีย์สามองค์ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรีโดยมี พตอ.มานิตย์ ผลวานิช ผกก.สภ.สังขละบุรี พตอ.สำราญ กลั่นมา ผกก.ตม.กาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนไทย - เมียนมา และครูนักเรียนในพื้นที่กว่า1,000 คน ร่วมกิจกรรม 

  ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อให้ความสำคัญในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพดิน น้ำและป่าไม้ รวมถึงพัฒนาสภาพป่าที่เสื่อมโทรม  ให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี ของชุมชนตามแนวชายแดน ของประเทศไทยและเมียนมา ในการร่วมมือกันอนุรักษ์ ผืนป่าตามแนวชายแดน เป็นแหล่งรองรับกักเก็บระบายและควบคุมการไหลของน้ำฝน ลงสู่ลำห้วยลำธาร ตลอดจนให้ทุกภาคส่วน และประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูระบบ นิเวศน์ป่า โดยการเพิ่มจำนวนต้นไม้ ก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อประชาชนชายแดน และส่วนราชการทั้งสองประเทศ อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมต่อ ความสัมพันธไมตรีอันดีต่อกัน ระหว่างไทย - เมียนมา


พ.อ.พิเชษฐ์  หัสดีผง รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กองกำลังสุรสีห์ กล่าวว่า “โครงการผืนป่าอาเซียน” ประจำปี 2561 จัดขึ้นเพื่อเป็นการฟื้นฟูผืนป่าไม้ ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ต่อระบบนิเวศน์ให้กับพื้นที่ชายแดน เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร   ตลอดจนตอบสนองนโยบายของกองทัพบกในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ให้มีความอุดมสมบรูณ์ ขับเคลื่อนการ  ดำเนินงาน มุ่งเน้นอนุรักษ์ผืนป่าตามแนวชายแดน ให้เกิดความเชื่อมโยงผืนป่าของประเทศไทยกับประเทศเมียนมา ให้เป็นผืนป่าเดียวกัน และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ไมตรีอันดีต่อกันระหว่างไทย - เมียนมา ให้ยาวนานสืบไป

 

 

  ทั้งนี้ พ.อ.พิเชษฐ์  หัสดีผง รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กองกำลังสุรสีห์ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับผู้สนับสนุนในการจัดกิจกรรมทั้ง 2 หน่วยงาน ได้แก่ ด่านศุลกากรสังขละบุรี  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาทองผาภูมิ พร้อมทั้งยังได้มอบพันธุ์กล้าไม้ ให้กับกลุ่มพลังมวลชน จำนวน 11 ท่าน หลังจากเสร็จกิจกรรมปลูกต้นไม้ ยังได้มีการจัดเลี้ยงอาหารและน้ำดื่ม ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

   สำหรับพันธุ์ไม้ที่ปลูก เนพันธุ์ไม้ยืนต้นที่มีค่า จำนวน 12 ชนิด ประกอบด้วย รวงผึ้ง 3 ต้น, สัก 500 ต้น, ประดู่ 500 ต้น, มะค่าโมง 500 ต้น, มะฮอกกานี 500 ต้น, ขี้เหล็ก 500 ต้น, มะขาม 500 ต้น, สะเดา 400 ต้น, กระบก 400 ต้น, อินทนิล  400 ต้น และหว้า 400 ต้น  รวมทั้งสิ้น 5,000 ต้น บนเนื้อที่ 50 ไร่ ในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาช้างเผือก …/

 

วุฒิเดช ก้อนทองคำ  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  สำนักข่าวทีนิวส์ จ.กาญจนบุรี