โครงการลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย ปี 2561

วันที่ 14 ก.ย.61 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย นายวีระชัยโชค มงคลภูมิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย ปี 2561 ที่กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองหนองคายร่วมกับกลุ่มงานเวชกรรมสังคม กลุ่มงานอุบัติเหตุและกลุ่มงานผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท โรงพยาบาลหนองคาย ได้จัดขึ้น โดยมี นางสาวปาหนัน ถนัดค้า ขนส่งจังหวัดหนองคาย นางสาวราวรรณ โคตะนนท์ เจ้าหน้าที่บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาหนองคาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้

โครงการลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย ปี 2561

แพทย์หญิงสุรางค์ทิพย์ สวัสดิ์ นายแพทย์ชำนาญการ กล่าวว่า จากการรายงานขององค์การอนามัยโลก ประจำปี 2556 ประเทศไทยติดอันดับ 3 ของโลก ในเรื่องการเกิดอุบัติเหตุมีสัดส่วนอุบัติเหตุการเสียชีวิต 653 รายต่อประชากร 1 แสนคน จากอุบัติเหตุทางถนน ทำให้เกิดการบาดเจ็บอวัยวะ ชีวิต และทรัพย์สิน รัฐต้องสูญเสียงบประมาณในการเยียวยาและแก้ปัญหาในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุบัติเหตุจราจรอันเนื่องมาจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ ซี่งมีผู้เสียชีวิต บาดเจ็บ และพิการ ส่วนใหญ่อยู่ในวัยเด็กและเยาวชน อันเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าในการพัฒนาประเทศ แต่ต้องมาเสียชีวิตบาดเจ็บและพิการก่อนที่จะทำประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว สังคม และจาการวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย พบว่า สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจราจรคือ ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์มีพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัย มีการเสพสารเสพติด มึนเมา คึกคะนอง และไม่เคารพกฏจราจร โรงพยาบาลได้พบปัญหาการสูญเสียจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนในจังหวัดหนองคาย มีอัตราเพิ่มขึ้นทุกๆปี โดยเฉพาะอุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้รถจักรยานยนต์ ส่วนใหญ่ผู้เสียชีวิตจะมีอายุเฉลี่ยต่ำกว่า 15 ปี และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกๆปี

โครงการลดอุบัติเหตุทางท้องถนน
ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยและวินัยจราจรเพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุทางถนน จำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตลงให้ได้มากที่สุด จึงได้จัดโครงการในครั้งนี้ขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย แกนนำนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย จำนวนทั้งสิ้น 800 คน.

ภัทรวินทร์ ลีปาน,มงคล กรรณิการ์,วิษณุ ยุนิลา ผู้สื่อข่าวภูมิภาคสำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดหนองคาย
ข่าวที่เกี่ยวข้อง