นศ.เทคโนอุตฯ ม.ราชภัฏเลยเจ๋ง สร้างรถอีแต็กพลังแดด-พ่นปุ๋ยในตัว (มีคลิป)
เมื่อเร็วๆนี้ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  โครงการมหกรรมวิชาการเทคโนนวัตกรรม ประจำปี  2561 TechNO INNOVATION 2018 เพื่อจัดแสดงนิทรรศการผลงานนวัตกรรมของนักศึกษา สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ สู่ศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมการประยุกต์ใช้องค์ความรู้สู่อุตสาหกรรม 4.0 การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ในสถานศึกษา การแข่งขันการออกแบบบ้านพอเพียง 3D การแข่งขันทักษะการเชื่อมอาร์กด้วยไฟฟ้า และการแข่งขันหุ่นยนต์ STEM ตะลุยเขาวงกต ของนักเรียนและนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง เพื่อเป็นเวทีในการแสดงความคิดสร้างสรรค์


ในกิจกรรมครั้งนี้ มีการนำเอารถเอนกประสงค์สำหรับงานเกษตรต้นแบบ ที่เป็นผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ และชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต มาจัดแสดงด้วย ซึ่งมีการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับระบบไฟฟ้าส่องสว่าง และติดตั้งอุปกรณ์ เครื่องสำหรับพ่นปุ๋ยด้วย สามารถลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร

นางสาวดารุณี เบ้าสาลี  ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยัวิศวกรรมการผลิต กล่าวว่า  สืบเนื่องจากจังหวัดเลยมีประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำไร่ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง และยางพารา โดยมีรถการเกษตรหรือรถอีแต็กใช้กันทุกครัวเรือน แต่ส่วนใหญ่ยังไม่มีความปลอดภัยเพียงพอ การออกแบบและพัฒนารถเอนกประสงค์สำหรับงานเกษตรต้นแบบให้มีความเหมาะสมกับใช้งานเกษตรสำหรับเกษตรกรในจังหวัดเลย โดยการจัดความปลอดภัยในการใช้รถและการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า ประกอบด้วย การปรับปรุงระบบเบรก จุดถ่วงน้ำหนักติดตั้งด้านหน้า การใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์  การออกแบบระบบไฟฟ้าในการส่องสว่าง ไฟเลี้ยวซ้าย-ขวา ด้านหน้า-หลัง และการติดตั้งวัตถุสะท้อนแสง ในการติดท้ายรถช่วยให้มองเห็นในเวลากลางคืน


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง