ปศุสัตว์ประจวบฯ เร่งควบคุมพื้นที่ระบาด โรคพิษสุนัขบ้าที่หัวหิน – ปราณบุรี หลังพบติดเชื้อเพิ่มต่อเนื่อง
วันที่ 11 ตุลาคม นายสาโรช จันทร์ลาด หัวหน้าฝ่ายสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า สาระสำคัญของ ร่างพระราชบัญญัติ (พรบ.) ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. . มีประโยชน์ในการดูแลสวัสดิภาพสัตว์เลี้ยงและแนวทางในการคุ้มครองประชาชนเพื่อป้องกันผลกระทบจากเหตุรำคาญและการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า แต่หน่วยงานที่มีหน้าที่ออกกฎหมายระดันโยบายต้องทำความเข้าใจกับประชาชนให้ชัดเจน เพื่อสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วม โดยเฉพาะบทบาทหน้าที่ของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ( อบต.) จะต้องมีภาระรับผิดชอบในการดูแลสุนัขจรจัดและป้องกันโรคระบาดสัตว์ให้มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด


เบื้องต้นหลังกฎหมายบังคับใช้องค์กรท้องถิ่นจะต้องมีข้อมูลทั้งระบบที่ชัดเจนทั้งสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของหรือมีผู้ครอบครอง รวมทั้งการสร้างศูนย์พักพิงสุนัขเพื่อรองรับปัญหาสุนัขจรจัดและสุนัขหรือแมวที่มีเจ้าของ แต่ไม่สามารถรับภาระได้ไปอยู่ในการควบคุมดูแล โดยสำนักงานปศุสัตว์จะให้คำปรึกษาทางวิชาการ สำหรับวัดสามารถสร้างศูนย์พักพิงสุนัขได้ตามกฎหมายใหม่ได้ หากมีสุนัขเกิน 25 ตัว สามารถแจ้งขึ้นทะเบียนกับสำนักงานปศุสัตว์ได้เพื่อให้ทางราชการช่วยเหลือในการควบคุมโรค การรักษาโรค และทำหมัน นอกจากนั้นยังมีองค์กรภาคเอกชนพร้อมให้การสนับสนุนอาหารสุนัขและแมวอย่างต่อเนื่อง


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน