ศรีสะเกษ นายกเหล่ากาชาดชื่นชมบ้านภูมิซรอล 3 ตุ้มประตูสู่ปราสาทพระวิหาร มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามระดับโลก ทะเลหมอกที่ผามออีแดงปราสาทโดนตรวล
เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 61  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ที่บ้านภูมิซรอล ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ นางชุติพร   วิจิตร์แสงศรี  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า  ตนได้เดินทางไปร่วมในพิธีเปิดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี   ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชน อ.กันทรลักษ์ ร่วมกับผู้นำชุมชนและผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชาวบ้านภูมิซรอลทุกคน ได้ร่วมกันกันงานนี้ขึ้น  ซึ่ง อ.กันทรลักษ์ ได้พิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมายในเขตพื้นที่ อ.กันทรลักษ์ คือบ้านภูมิซรอลใหม่ หมู่ที่ 12 ต.เสาธงชัย เป็นพื้นที่ดำเนินโครงการนี้ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการการขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาประเทศภายใต้โครงการ “ไทยนิยมยั่งยืน” ที่มีเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง ยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และรายได้ให้แก่ชุมชน ที่เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์  OTOP เข้ากับการท่องเที่ยวหลัก เมืองรองและระดับชุมชน  โดยมี  นายสมชาติ                               จิววัฒนารักษ์  พัฒนาการอำเภอกันทรลักษ์ พร้อมด้วย นางสาวภัทร์พิชชา ทองเทพ. นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ชาวบ้านภูมิซรอลและชาวบ้านหมู่บ้านใกล้เคียงให้การต้อนรับและมาร่วมชมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวนมาก


นางชุติพร กล่าวว่า  การเปิดหมู่บ้านภูมิซรอลอดีตสมรภูมิรบไทย – กัมพูชาเป็นชุมชนท่องเที่ยวในครั้งนี้  มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน  การจำหน่ายสินค้าโอท๊อป  การสาธิตการทอผ้า  การทำอาหารพื้นถิ่นและขนมพื้นบ้าน  การจัดกิจกรรมให้ความรู้กับชุมชน หมู่บ้านด้านการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  การผลิตสินค้า OTOP ในแต่ละหมู่บ้านไม่น้อยกว่า 10 ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สามารถจำหน่าย สร้างรายได้และมีการพัฒนาคุณภาพสู่ระดับสากล  การปรับภูมิทัศน์หมู่บ้าน สร้างจุด Check in และ Landmark ในหมู่บ้าน  การพัฒนาบ้านพักอาศัยของชุมชนให้เป็นที่พักแบบโฮมสเตย์  การผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ทาง Social media ต่างๆ  

นางชุติพร   กล่าวต่อไปว่า  ด้านหน้าบริเวณการจัดงานนี้  มีการจัดทำปติมากรรมไม้ไผ่  เป็นจุด Check in โดยการใช้ไม้ไผ่มาสร้างมูลค่าเป็นปติมากรรมแสดงออกถึงภูมิปัญญาของคนอีสาน  ๓ ตุ้ม มีความหมายว่า ตุ้มที่ 1 สโลแกนของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี คือ 3 ร่วม “ ร่วมสุข ร่วมวิถี ร่วมสมัย” ตุ้มที่ ๒ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข คือ “มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกัน”เงื่อนไข ความรู้คู่คุณธรรม ตุ้มที่ ๓ ประชารัฐ คือ ประชาชน+ รัฐ+เอกชน  เป็นติมากรรมไม้ไผ่ที่สร้างขึ้นเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึง ความอุดมสมบูรณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและผสานเป็นพลังแห่งความรักและความสามัคคีของคนในชุมชน  


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน