สขจ.กำแพงเพชร สรุปการบังคับใช้กฏหมายกับคนขับรถตู้ที่ประสบเหตุในฐานะผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารไม่ประจำทางพร้อมเข้มงวดเรื่องความปลอดภัย
นายสุรชัย ทับยา ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร เปิดดเผยว่า จากกรณีรถตู้บรรทุกผู้โดยสารแรงงานต่างด้าว ประสบอุบัติเหตุ มีผู้เสียชีวิต 9 ศพ และมีผู้บาดเจ็บ 6 ราย ซึ่งขณะนี้ผู้ได้รับบาดเจ็บยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลคลองขลุง 4 ราย และผู้บาดเจ็บสาหัส 2 รายถูกส่งมารักษาตัวที่โรงพยาบาลกำแพงเพชร เบื้องต้น คนขับรถตู้ นายคมวัฏ แซ่พู คนขัยรถยังอยู่ในอาการสาหัส ยังไม่สามารถสอบปากคำได้ ส่วนผู้เสียชีวิตทั้ง 9 ศพ ถูกส่งไปที่โรงพยาบาลตำรวจ กทม .เพื่อพิสูจน์อัตลักษณ์ ส่วนมาตรการในการเข้มงวดเรื่องของความปลอดภัย จะเดินการตรวจจับความเร็วให้มีความถี่ขึ้น อาทิตย์ละ 3 ครั้ง เพื่อเข้มงวดกวดขันความเร็ว และป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน

            ทั้งนี้ เบื้องต้นความรับผิดในฐานะเป็นผู้ขับรถ           1.1 กรณีรับบรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่งผู้โดยสารที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง (กำหนดผู้โดยสารไว้ไม่เกิน 12 คน) แต่บรรทุกผู้โดยสาร 14 คน รวมทั้งคนขับรถด้วยรวมเป็น 15 คน จึงเป็นความผิดตามมาตรา 107 กรณีรับบรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่งผู้โดยสารที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง จึงต้องระวางโทษตามมาตรา 127 กรณีผู้ปฎิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจำรถฝาฝื่นหรือไม่ปฎิบัติตามมาตรา 107 ต้องระวางโทษไม่เกิน 5,000 บาท และกรณีนี้เป็นการขับรถที่ก่อให้อุบัติเหตุร้ายแรงจนทำให้มีบาดเจ็บ 6 รายและเสียชีวิต 9 ราย จึงเห็นควรให้พักใช้ใบอนุญาติเป็นผู้ขับรถทุกประเภท ชนิทที่ 2 เลขที่ใบอนุญาต กาญจนบุรี 00155/57 จะสิ้นอายุ 18/06/2560 จึงจะได้ทำหนังสือแจ้งนายทะเบียนประจำจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

สขจ.กำแพงเพชร สรุปการบังคับใช้กฏหมายกับนายคมวัฏ แซ่พู ในฐานะผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารไม่ประจำทาง

1.2.กรณีเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตปฎิบัติหน้าที่เป็นผู้ขับรถต้องใช้อุปกรณ์และส่วนควบของรถ หรืออุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ เครื่องGPS   แต่ไม่ใช้GPS เชื่อมต่อกับศูนย์GPS  จึงเป็นการไม่ปฎิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. 2558 ข้อ 5 (2) (ง) และผู้ประจำรถยังไม่ปฎิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยความปลอดภัย ตามมาตรา 102 (4) ต้องระวางโทษตามมาตรา 127 ซึ่งกำหนดให้ผู้ประจำรถผู้ใดฝ่าฝีนหรือไม่ปฎิบัติตามมาตรา 102 (4) ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

        2. ความรับผิดในฐานะเป็นผู้ประกอบการขนส่งผู้โดยสารไม่ประจำทาง

         2.1 กรณีผู้ประกอบการขนส่งไม่ควบคุม กำกับ ดูแลผู้ขับรถทำให้มีการบรรทุกผู้โดยสาร 14 คน เกินจำนวนที่นั่ง 12 ที่นั่ง นอกจากลงโทษเปรียบเทียบปรับตามข้อหาความผิดแล้ว ให้นายทะเบียนประจำจังหวัดที่พบการ กระทำความผิด (นายทะเบียนประจำจังหวัดกำแพงเพชร) พิจารณาสั่งระงับใช้รถ กรณีกระทำความผิดครั้งแรก ให้สั่งระงับใช้รถเป็นเวลาไม่เกิน 15 วัน ตามนัยข้อ 3 (1) ตามหนังสือกรมการขนส่งทางบกที่ คค 0408/ว.326 ลว. 12 เมษายน 2560 เรื่อง ซักซ้อมการดำเนินการเกี่ยวกับการเพิกถอนการจดทะเบียนรถ ระงับใช้รถหรือพักใช้ใบอนุญาตประกอบการขนส่งตามคำสั่งคสช.ที่ 15/2560

          2.2 กรณีผู้ประกอบการขนส่งไม่ปฎิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่งตามที่กำหนดในกฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. 2558 ซึ่งออกตามมาตรา 36 และต้องระวางโทษตามมาตรา 131 กรณีผู้ประกอบการขนส่งไม่ปฎิบัติตามกฎกระทรวงความมปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ.2558 ข้อ 3 (7) ซึ่งกำหนดให้ผู้ประกอบการต้องควบคุม กำกับ ดูแลให้ผู้ขับรถใช้เครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถ ได้แก่ เครื่องGPS พบว่ารถมีเครื่อง GPS ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง แต่ไม่เชื่อมต่อกับศูนย์GPS จึงต้องระวางโทษปรับตามมาตรา 131 ไม่เกิน 50,000 บาท

เข้มงวดเรื่องของความปลอดภัย จะเดินการตรวจจับความเร็ว

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง