นครนายก โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่
ที่ศาลาอเนกประสงค์วัดอุดมธานี พระอารามหลวง จังหวัดนครนายก นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิดโครงการคัดกรองมะร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่( Mammogram )ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลสมัยที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ โดยมีนายแพทย์วิโรจน์ รัตนะอมรสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมเชิญประธานเยี่ยมชมการออกหน่วยของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข


จากข้อมูลมะเร็งแห่งชาติ เมื่อปี 2555 พบว่า มะเร็งเต้านมเป็นสาเหตุการป่วยและตายตายเป็นอันดับ 1 ของสตรีไทย คือร้อยละ 37.5  รองลงมาคือมะเร็งปากมดลูก ร้อยละ 14.4  ซึ่งอัตราป่วยและตายมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี

สาเหตุการป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านมยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด  การป้องกันมะเร็งเต้านมที่ดีที่สุด คือ การตรวจเพื่อค้นหาให้ได้เร็วที่สุด ซึ่งการตรวจมี  3  วิธี คือ

1.การตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านม

2.การตรวจโดยบุคลากรทางการแพทย์

3.การตรวจเต้านมด้วยตนเอง


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน