ปทุมธานี ผวจ.ขับเคลื่อนส่งเสริมสุขภาพพระภิกษุสงฆ์40วัด700รูป

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ที่วัดโบสถ์ ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายสุรินทร์  สืบซึ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ร่วมเปิดขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 40 วัด 700 รูป ในเครือข่ายโรงพยาบาลปทุมธานี


     การจัดงานโครงการมหกรรมสุขภาพ ขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจาก พระคุณเจ้าพระราชเมธาจารย์เจ้าอาวาสวัดโบสถ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี (ฝ่ายธรรมยุติ) และพระคุณเจ้าพระมหาจุมพล เจ้าอาวาสวัดตำหนัก เจ้าคณะอำเภอสามโคก (ฝ่ายธรรมยุติ) รวมทั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอสามโคก เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ สามารถประกอบศาสนากิจได้เต็มที่ และลดปัจจัยเสี่ยงต่อการอาพาธจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 – สิงหาคม 2562 กลุ่มเป้าหมายคือพระภิกษุสงฆ์ที่จำวัดในพื้นที่เครือข่ายโรงพยาบาลปทุมธานี จำนวน 700 รูป กิจกรรมทั้งหมด 8 ฐาน ประกอบด้วย ฐานที่ 1 คัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ฐานที่ 2 โภชนาการ ให้ความรู้เกี่ยวกับการรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับโรค ฐานที่ 3 ตรวจเอกซเรย์ปอด ฐานที่ 4 ตรวจรักษาพยาบาลพระภิกษุสงฆ์ ที่อาพาธ ฐานที่5 เภสัชกรให้คำปรึกษาเรื่อง การฉันยา ฐานที่6 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการเลิกบุหรี่ ฐานที่7 ทำบุญสุขใส่ใจสังฆทาน ฐานที่8 การช่วยฟื้นคืนชีวิตเบื้องต้น (CPR)

     ด้าน นายสุรินทร์  สืบซึ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า โดยโครงการมหกรรมสุขภาพ ขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ เครือข่ายโรงพยาบาลปทุมธานี สืบเนื่องจาก โครงการมหกรรมสุขภาพพัฒนาการดูแลสุขภาพพระภิกษุสงฆ์-สามเณร พบว่าพระภิกษุสงฆ์ในประเทศไทย ปี พ.ศ.2559 มีพระสงฆ์ 348,433  รูป จากวัดทั่วประเทศ 41,142 วัด ได้รับการคัดกรอง 138,715 รูป พบว่าพระสงฆ์กลุ่มสุขภาพดีลดลงเหลือ ร้อยละ 52.3 จากร้อยละ 60.3 พระสงฆ์อาพาธกลับเพิ่มสูงขึ้นเป็น ร้อยละ 28.5 จากร้อยละ 60 น้ำตาลสูงมากกว่า ร้อยละ 50 ซึ่งสอดคล้องกับผลการคัดกรองความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับเครือข่ายขับเคลื่อนวัดส่งเสริมสุขภาพเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของพระภิกษุสงฆ์ให้สอดคล้องกับธรรมวินัยและสถานการณ์ด้านสุขภาพ และส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายในการดำเนินการเพื่อดูแลสุขภาพตนเองของพระภิกษุสงฆ์ในพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาวะของชุมชน และให้มีการสนับสนุนพระภิกษุสงฆ์ได้ศึกษาเรียนรู้การช่วยเหลือฟื้นคืนชีวิตเบื้องต้น.


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง