ม.นเรศวรประชุมรับฟังความคิดเห็น การศึกษาวิเคราะห์ระบบโลจิสติกส์เพื่อพัฒนาเมืองชายแดนบริเวณจุดผ่านแดนถาวรภูดู่จังหวัดอุตรดิตถ์ระยะท

จังหวัดอุตรดิตถ์ระยะที่ 1

    ที่ห้องคัทลียาชั้น 4 โรงแรมฟรายเดย์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง​ จังหวัดอุตรดิตถ์​ นายธนากร​ อึ้งจิตรไพศาล​ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์​ เดินทางไปเป็นประธานในการเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการ การศึกษาวิเคราะห์ระบบโลจิสติกส์เพื่อพัฒนาเมืองชายแดนบริเวณจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ระยะที่ 1      โดยมีนายพิภัช​ ประจัน​เขตต์​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์​ ดร. บุญทรัพย์ พานิชการ ในนามผู้จัดการประชุม นายชลิต  ธนวัฒน์​ รองนายกอบจ.อุตรดิตถ์​ นายพยงค์​ ยาเภา​ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์​ นายเพชรเกษม​ ส่งศิริประธานหอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ นายเฉลิมพลเพียรสุภาพ​ อดีตประธานหอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ นายวรวิทย์​ วีระเชวงกุล​ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์​ นายประสิทธิ์​ เขียวจันทร์แสง​ รองผอ.แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์เขต 1​ นายสุทัศน์​ วงษ์ทับทิม​ นายอำเภอบ้านโคก​ นายวิเชียร​ แสงวิวัฒน์เจริญ​  อดีตประธานหอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์​ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม


ในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการการศึกษาวิเคราะห์ระบบโลจิสติกส์เพื่อพัฒนาเมืองชายแดนบริเวณจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ตำบลม่วงเจ็ดต้นอำเภอบ้านโคกจังหวัดอุตรดิตถ์ระยะที่ 1 ในวันนี้แผนงานวิจัยการศึกษาวิเคราะห์ระบบโลจิสติกส์เพื่อพัฒนาเมืองชายแดนบริเวณจุดผ่านแดนถาวรภูดู่จังหวัดอุตรดิตถ์ระยะที่ 1 เป็นแผนงานวิจัยภายใต้การสนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยพัฒนาแห่งชาติและสำนักงานกองทุน สนับสนุนการวิจัยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์นโยบายที่เกี่ยวข้องของการพัฒนาเมืองชายแดนตามกรอบความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม

ได้จัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการด้านโลจิสติกส์เพื่อพัฒนาเมืองชายแดนบริเวณจุดผ่านแดนถาวรภูดู่จังหวัดอุตรดิตถ์โดยในการวิจัยในครั้งนี้จะทำการศึกษาความต้องการและข้อมูลด้านระบบโลจิสติกส์ของทั้งคนสินค้าและบริการบริเวณจุดผ่านแดนถาวรภูดู่รวมถึงความพร้อมในด้านต่างๆทั้งในด้านระบบโลจิสติกส์สำหรับสินค้าและบริการในด้านความพร้อมของบุคลากรในพื้นที่เพื่อวิเคราะห์วางแผนและนำเสนอแนวทางการพัฒนาเมืองชายแดนที่สอดคล้องเหมาะสมกับพื้นที่ต่อไป ในการนี้เพื่อให้โครงการวิจัยที่เกิดขึ้นเกิดสัมฤทธิ์ผลกับพื้นที่อย่างชัดเจนกระบวนการระดมและรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคส่วนต่างๆในพื้นที่ทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคการศึกษารวมถึงภาคประชาสังคมจึงถือเป็นหนึ่งในกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาที่สำคัญที่จะช่วยให้แผนงานการพัฒนาพื้นที่ที่จะเกิดขึ้นเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมสอดคล้องและสอดรับกับแผนงานการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นจากการขับเคลื่อนของภาคส่วนต่างๆนำผลไปสู่การพัฒนาบนพื้นฐานของความยั่งยืนต่อไป​         

ณัฐวัฒน์  ราชประสิทธิ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์จังหวัดอุตรดิตถ์


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง