“กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน้ำ ร่วมประชุมหารือคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย ครั้งที่ 2 ”

 แม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำนานาชาติที่ไหลผ่าน ๖ ประเทศ ประกอบด้วยสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนม่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรไทยราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาการบริหารจัดการน้ำระหว่างประเทศจึงต้องอาศัยความร่วมมือเพื่อให้เกิดการพัฒนาแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน

 

 


 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน้ำโดยสำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำระหว่างประเทศในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทยจัดการประชุมคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑โดยมีพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานการประชุม ในการนี้มีนายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำพร้อมด้วยคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทยเข้าร่วมประชุม ณห้องประชุมสายชล ชั้น ๙ กรมทรัพยากรน้ำการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อปรึกษาหารือประเด็นการดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การแจ้ง การปรึกษาหารือล่วงหน้า และข้อตกลง(PNPCA) กรณีโครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำปากลาย ของ สปป.ลาวและรับทราบความก้าวหน้าในการดำเนินการของคณะทำงานร่วมสาขาทรัพยากรน้ำ ตามกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง

 

 

นอกจากนี้การประชุมดังกล่าวยังเป็นการเตรียมการเข้าร่วมประชุมคณะมนตรีคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงครั้งที่ ๒๕ ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ เมืองฮาลอง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมหารือแผนการดำเนินงานประจำปี 2562ของคณะกรรมมาธิการแม่น้ำโขงรวมถึงการเสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจา (จีนและเมียนมา) และหุ้นส่วนการพัฒนา อีกด้วย

 

 

 

เรียบเรียงโดย อนันต์ คนกาญจน์


เรียบเรียงโดย : ปภาดา ถิ่นดวงจันทร์

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน