กาญจนบุรีแถลงข่าวโครงการคลินิกลอยน้ำ “ศรีสวัสดิ์โมเดล” เขตสุขภาพที่ 5

วันที่  4  ธันวาคม  2561 ณ  ห้องประชุมมุกดา 1 เขื่อนศรีนครินทร์ อำเภอศรีสวัสดิ์  จังหวัดกาญจนบุรี แถลงข่าวการจัดโครงการ “คลินิกลอยน้ำ” ที่อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ประสบเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว สร้างเสริมแนวคิดจิตอาสาให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชน ตลอดจนสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบแก่ผู้ประกอบการ ร่วมมือดูแลกันเพื่อลดอุบัติเหตุทางน้ำ หนุนเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำที่ปลอดภัย            

โดยนายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ขับเคลื่อนโครงการคลินิกลอยน้ำ ที่อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี และแถลงข่าวโครงการคลินิกลอยน้ำ “ศรีสวัสดิ์โมเดล” เขตสุขภาพที่ 5 ที่ห้องประชุมมุกดา 1 เขื่อนศรีนครินทร์ อำเภอศรีสวัสดิ์  จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5      นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ผู้อำนวยการเขื่อนศรีนครินทร์ นพ.สุรวิทย์ ศักดานุภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.กิตติ อินทราสุขพร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา นายอนุชา  วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี  นายไพฑูรย์  วิไลวรรณ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี น.ส.ชลิดา  ถนอมวงษ์  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี คณะทำงานและผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งสื่อมวลชนจำนวนมากร่วมงานแถลงข่าว


นายสมเจตน์ เปิดเผยว่า ในนามจังหวัดกาญจนบุรีรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่จังหวัดกาญจนบุรีได้เป็นต้นแบบของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ รองรับอุบัติเหตุทางน้ำ ด้วยคลินิกลอยน้ำ “ศรีสวัสดิ์โมเดล” ของเขตสุขภาพที่ 5  นับเป็นตัวอย่างที่ดีและแห่งแรกที่เปิดตัว (Kick Off) โครงการคลินิกลอยน้ำ โดยมีกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) และความร่วมมือจากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมสนับสนุนและขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการนี้ เพื่อช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นที่ทราบดีว่ากาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำ ที่มีชื่อเสียง เที่ยวได้ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะที่เขื่อนศรีนครินทร์แห่งนี้ เห็นได้จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นทุกปี และการขยายตัวของแพท่องเที่ยว ที่พักรีสอร์ทที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก การท่องเที่ยวทางน้ำ และเครื่องเล่นทางน้ำ กิจกรรมล่องแพ แม้จะมีการป้องกันที่ดีเพียงใด  แต่ยังมีปัจจัยอื่นๆที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้เสมอ มีผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิตเสียชีวิต ดังที่เป็นข่าวอยู่เนืองๆ ซึ่งกระทบต่อการท่องเที่ยวและชื่อเสียงของจังหวัดกาญจนบุรีของเรา จึงมีการจัดทำโครงการ “คลินิกลอยน้ำ” ที่อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ประสบเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว สร้างเสริมแนวคิดจิตอาสาให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชน ตลอดจนสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบแก่ผู้ประกอบการ  มีการพัฒนาระบบบริการสุขภาพรองรับอุบัติเหตุทางน้ำอีกด้วย

คลินิกลอยน้ำ “ศรีสวัสดิ์โมเดล” เขตสุขภาพที่ 5  มีแผนการพัฒนา 4 ด้าน  ดังนี้

ด้านที่ 1 ด้านบุคลากร มีการเตรียมทีมแพทย์/พยาบาล จิตอาสา มูลนิธิ/กู้ภัย ผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้อง ประสานความร่วมมือภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานคลินิกลอยน้ำ และสนับสนุนการพัฒนาด้านต่างๆ ของคลินิกลอยน้ำให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งเตรียมอุปกรณ์ด้านการแพทย์รองรับผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน 

ด้านที่ 2 ด้านระบบบริการ ส่งเสริมป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางน้ำ รักษาพยาบาลผู้ป่วยทั่วไป และผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน  รับ-ส่งต่อผู้ป่วยทางน้ำ 

ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญ มีการพัฒนาฝึกอบรมปฐมพยาบาลและปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและการแพทย์ขั้นสูง รวมทั้งฝึกปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ทางน้ำ สำหรับแพทย์ พยาบาล อาสาสมัคร จิตอาสา และผู้ประกอบการ

และด้านที่ 4 ด้านระบบสนับสนุน มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและการสื่อสาร ระบบข้อมูลที่เชื่อมโยงกับ Health Data Center รองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินทางน้ำ  มีไฟฟ้าจากระบบโซล่าเซลล์ มีวิทยุสื่อสาร รับ-ส่ง พร้อมสายอากาศ ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบอินเตอร์เน็ท และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ จัดบริการโดยแบ่งโซนเป็นจุดตรวจรักษาผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยฉุกเฉิน  มีเตียงตรวจโรค อุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน เครื่องช่วยหายใจ เครื่องกระตุกหัวใจ  รถเข็น  ยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  ครุภัณฑ์การแพทย์  นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์รับ-ส่งต่อผู้ป่วย (ระบบ transfer) ประกอบด้วย Jetski เรือเร็ว และรถพยาบาล เป็นต้น

วุฒิเดช ก้อนทองคำ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์จ.กาญจนบุรี

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน