“คนหนองคาย จะไม่ทนต่อการทุจริต” ผู้ว่าฯ หนองคาย นำทุกภาคส่วนต่อต้านคอร์รัปชั่น ในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)

วันที่  7 ธันวาคม 2561 เวลา  09.00 น. ณ หอประชุมประจักษ์ศิลปาคม  ศูนย์ราชการจังหวัด  นายรณชัย  จิตรวิเศษ  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย  เป็นประธานในการรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)  จังหวัดหนองคาย  ประจำปี 2561  ภายใต้แนวคิด  “Zero Tolerance  คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล

นายสุรศักดิ์  โยธา  ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ป.ป.ช.  ประจำจังหวัดหนองคาย  กล่าวว่า  สืบเนื่องจากที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ  มีมติเห็นชอบอนุสัญญาสหประชาชาติ  ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003  (UNCAC)  และประเทศภาคีสมาชิกสหประชาชาติ จำนวน 191 ประเทศ  รวมทั้งประเทศไทยได้ร่วมลงนามในอนุสัญญาดังกล่าว  ระหว่างวันที่  9-11 ธันวาคม 2546  ณ ประเทศเม็กซิโก  จึงประกาศให้วันที่  9 ธันวาคมของทุกปี  เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล  (International Anti corruption Day) โดยมีเป้าหมายให้ประเทศสมาชิกได้ประสานความร่วมมือระหว่างกัน  เพื่อทำให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในประเทศ และระดับสากลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

“คนหนองคาย จะไม่ทนต่อการทุจริต”
ประเทศไทย  ในฐานะหนึ่งในประเทศภาคีสมาชิกสหประชาชาติ  จึงได้กำหนดจัดงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลประเทศไทย”  ในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 พร้อมกันทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3  (พ.ศ. 2560 - 2564) อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  แสดงเจตนารมณ์ของผู้นำทางการเมืองที่มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริต,  เพื่อให้กลไกหน่วยงาน  องค์กรที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายร่วมกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่อง,  เพื่อให้คนไทยรับรู้  ตื่นตัว  ไม่ทนต่อการทุจริต  พร้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต  สร้างวัฒนธรรมสุจริต  และเพื่อให้คนไทยและนานาชาติ  รับรู้ถึงการดำเนินงานและความพยายาม แก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศไทย  มุ่งยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต  ด้วยแนวคิด  “Zero tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”  คนหนองคายไม่ทนต่อการทุจริต.

ภัทรวินทร์ ลีปาน,มงคล กรรณิการ์,วิษณุ ยุนิลา ผู้สื่อข่าวภูมิภาคสำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดหนองคาย


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน