สหกรณ์การเกษตร วัน วัน วัน จำกัด ปลูกเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน พร้อมสนับสนุนระบบประชารัฐ เพื่อส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตข้าวแบบลดต้นทุน (คลิป)
วันนี้(10 ม.ค.2562) ที่สหกรณ์การเกษตร วัน วัน วัน จำกัด บ้านนาสาม ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์ นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในกิจกรรมปลูกเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน ปลูกพืชหลังนา โดยนำหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสหกรณ์ เกษตรกร และนักเรียน ลงแปลงเพาะเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งพระราชทานให้เกษตรกรผ่านมายัง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เพื่อไว้เป็นเมล็ดพันธุ์แจกจ่ายให้สมาชิกและเกษตรกรไปเพาะปลูกเป็นรายได้หลักและรายได้เสริมต่อไป รวมทั้งมีการร่วมกันหว่านเมล็ดพันธุ์ต้นปอเทืองลงในแปลงสาธิต ส่งเสริมการปลูกพืชหลังนาเพื่อการบำรุงฟื้นฟูสภาพดิน ก่อนฤดูกาลเพาะปลูก โดยเฉพาะข้าวที่เป็นพืชที่สำคัญและมีชื่อเสียงของจังหวัดสุรินทร์

 

 

ชาวบ้าน นักเรียน ร่วมกันปลูกข้าวพระราชทาน

สำหรับสหกรณ์การเกษตร วัน วัน วัน จำกัด เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิปลอดภัยจากสารพิษในจังหวัดสุรินทร์มากกว่า 10 ปี และร่วมกับภาครัฐในการริเริ่มการใช้ปัจจัยการผลิตที่ดีทั้งพันธุ์ข้าว ปุ๋ยที่มีคุณภาพสูง และเทคโนโลยีที่เหมาะสม จนได้ผลผลิตสูงขึ้นแต่ต้นทุนลดต่ำลง จนสามารถเป็นต้นแบบให้กับสมาชิก จนได้เข้าร่วมโครงการกับภาครัฐ คือ นาแปลงใหญ่และโครงการข้าวอินทรีย์ 1 ล้านไร่ และยังเป็นต้นแบบการปลูกข้าวนาถุงเพื่อผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวบริสุทธิ์ต่อเนื่องกันมาเป็นระยะเวลา 4 ปี และเคยได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ที่ 1 ระดับประเทศ จากการส่งเข้าประกวดของ กอ.รมน.จังหวัดสุรินทร์ มาแล้ว

 

 

 

ผู้ว่าฯร่วมกันหวานข้าวพระราชทาน

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน