ราชภัฏเลยจับมือ 10 อปท. 4 จังหวัด สร้างอาหารปลอดภัยชุมชน (มีคลิป)
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562  ที่ห้องประชุมสภา ชั้น 9 อาคาร 23 (อาคารคณะครุศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จัดทำพิธี “พิธีลงนามคู่ความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคู่ความร่วมมือ”  โดยมี ผศ.ดร.สุพรรณี  พฤกษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานพิธีเปิด


ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  กล่าวว่า ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ดำเนินการโครงการสนับสนุนวิชาการพัฒนาระบบเกษตรกรรมเพื่ออาหารปลอดภัยโดยชุมชนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของภาคีเครือข่ายจาก 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเลย จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นพื้นที่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อการหนุนเสริมการทำงานในพื้นที่ให้สามารถขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนสู่อาหารเพื่อสุขภาวะ 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน