ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อดำเนินการตามนโยบายภาครัฐ ในการจัดทำโครงการ กิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพารา
    ที่ศาลาประชาคม หน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อดำเนินการตามนโยบายภาครัฐ ในการจัดทำโครงการ กิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพารา พร้อมทั้งบันทึกความร่วมมือข้อตกลงเพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    โดยมีนายมานิต อนรรฆมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายกองคืการบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายวีระชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 13 นายอนันต์ ตั๋นฉ้วน เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอลับแล นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอพิชัย นายสกุลชัย  จูมทอง นายอำเภอตรอน นายสมศักดิ์ ชุ่มแจ่ม นายอำเภอท่าปลา นางสารี มาลา รักษาราชการแทนท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์  นายนเรศฤทธิ์ เรือนคำ ผู้อำนวยการสวนยางพารา นางจอินดา มาแก้ว รองนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ นายสนาม กอนวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพระเสด็จ นายวิทยา รักสัจจา นายกเทศมนตรีตำบลฟากท่า นายสมควร พุทธา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยว และผู้ที่เกี่ยวข้องพร้องทั้งนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ นายกเทศมนตรีตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวนกว่า 80 แห่ง ทั้ง 9 อำเภอเข้าร่วม


  ในการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในวันนี้เนื่องด้วยมติคณะรัฐมนตรี ได้มีมติ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 เห็นชอบการดำเนินการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ และมีมติเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้มีการใช้ยางพาราเพิ่มมากขึ้นและให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบถึงความสำคัญของโครงการ หากองคฺกรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนให้มีการทำถนนที่มีส่วนผสมของยางพารา จะทำให้มีการใช้น้ำยางพาราภายในประเทศมากเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ยางพารามีราคาสูงขึ้น และเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น จังหวัดอุตรดิตถ์เห็นว่าเพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ ในโครงการแก้ไขปัฐหายางพาราราคาตกต่ำ จึงส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ใช้จ่ายงบประมาณประจำปี หรือเงินสะสมเพื่อจัดทำโครงการหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพารา จึงได้จัดให้มีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในวันนี้ขึ้น


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน