เผยเคล็ดลับเส้นทางรวย... อย่ารออาชีพเสริมเกษตรกรเลี้ยงจิ้งหรีดต้นทุน 800 กำไร 1,900 บาท (ชมคลิป)
จิ้งหรีดเป็นแมลงที่พบทั่วไปตามธรรมชาติ ปัจจุบันนิยมบริโภคเป็นอาหาร เพราะจิ้งหรีดให้สารอาหารโปรตีนสูงจึงเหมาะที่จะหรือใช้เวลาว่างนำมาเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมไว้บริโภค และจำหน่ายเพิ่มรายได้กับครอบครัว โดยมีการประกันราคาจากวิสาหกิจชุมชนโดยที่ทางเกษตรกรไม่ต้องมีความเสี่ยงในเรื่องการตลาด ซึ่งขณะนี้จิ้งหรีดยังไม่มีเพียงพอต่อความต้องการของตลาดในไทยและต่างประเทศ

 ที่ ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11(บ้านหนองแก้ว )  ต.บางขันหมาก อ.เมือง  จ.ลพบุรี เกษตรกรผู้มีรายได้น้อยจำนวน 12 รายในชุดแรกในพื้นที่หมู่ที่ 11 ต.บางขันหมาก  ที่ได้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อช่วยเหลือ และยกระดับเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ให้มีรายได้ก้าวพ้นความยากจนซึ่งเป็นการบูรณาการงานของทุกภาคส่วนงานในจังหวัดลพบุรี ที่ทางมติรัฐคณะรัฐมนตรี มีมติให้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และมาตรการของธนาคารที่ใช้รองรับการำดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี ใน 3 มาตรการ 9 โครงการ โดยเฉพาะโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาอาชีพของผู้มีรายได้น้อย

โดยกระทรวงมหาดไทยนำโดย นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง และสหกรณ์เกษตรจังหวัด อบรมให้ความรู้การเลี้ยงจิ้งหรีดแก่เกษตรกร ได้มอบหมายให้  ธ.ก.ส.ปล่อยสินเชื่อโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาอาชีพของผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐให้แก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ที่สนใจ และมีความตั้งใจจริงอยากจะเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อเป็นอาชีพเสริม โดยธนาคารมีสินเชื่อดอกเบี้ยผ่อนปรน 6 เดือน (ไม่คิดดอกเบี้ย) วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท ต่อคนเพื่อนำไปเลี้ยงจิ้งหรีด โดยเลี้ยงรายละไม่เกิน 5 กรง

 


เมื่อเลี้ยงครบอายุ 2 เดือน เกษตรกรก็จะทำการจับ และรวบรวมส่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนใบหม่อนฟาร์ม ซึ่งจะเป็นผู้รวบรวม แปรรูป และทำตลาดให้ ซึ่งถือได้ว่าเกษตรกรที่เลียงจิ้งหรีดไม่มีความเสี่ยงเรื่องการตลาดแถมยังได้ราคาประกันในราคากิโลกรัมละ 120-135 บาท ในจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีดชุดแรกจำนวน 12 ราย  60 กรง  ในพื้นที่ หมู่ที่ 11 ต.บางขันหมาก ซึ่งได้ทำการจับจิ้งหรีดขายในล๊อตแรกมีรายได้ต่อกรงประมาณ 2,700 บาท  โดยเฉลี่ยหักต้นทุนในการเลี้ยงจิ้งหรีดต่อกรง ประมาณ  800 บาท  เหลือกำไรสุทธิ 1,900 บาทต่อกรง ทั้งนี้ทางวิสาหกิจชุมชนใบหม่อนฟาร์ม ได้นำจิ้งหรีดไปทำการแปรรูป เป็นจิ้งหรีดทอดใส่ถุง เพื่อส่งไปจำหน่ายในประเทศ และต่างประเทศ โดยส่งออกจิ้งหรีดเดือนละ 3 ตัน เป็นเงิน 1,3000,000 บาท สามารถทำเงินตราต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทยได้ปีละ 15,6000,000 บาท เลยทีเดียวในปัจจุบันเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 196 ราย ซึ่งปริมาณผลผลิตยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ธ.ก.ส.มีความพร้อมที่จะสนับสนุนสินเชื่อให้แก่ผู้มีรายได้น้อยผ่านการลงทะเบียนผู้มีสวัสดิการแห่งรัฐที่สนใจจะพัฒนาตนเองให้มีรายได้เพิ่มขึ้นโดยใช้ระยะเวลาเพียง 60 วัน

สำหรับพันธุ์จิ้งหรีดที่เลี้ยงที่ทางเกษตรจังหวัด แนะนำให้ทางเกษตรกรได้นำมาเลี้ยงได้แก่ จิ้งหรีดเล็ก หรือ จิ้งหรีดพันธุ์เกษตร มีสีน้ำตาลขนาดเล็กสุด บางแห่งเรียกว่า “จิลอ” มีลักษณะคล้ายจิ้งหรีดพันธุ์ทองแดง แต่มีขนาดเล็กกว่ามาก จิ้งหรีดเล็กเลี้ยงง่าย และโตเร็วกว่าจิ้งหรีดพันธุ์อื่น นับจากวันแรกที่ตัวอ่อนฟักจากไข่ ใช้เวลาเลี้ยงประมาณ 45-55 วัน จิ้งหรีดก็จะโตเต็มวัย ออกไข่และสามารถจับขายได้  สถานที่และโรงเรือนการเลี้ยงจิ้งหรีดที่ดี 1.บริเวณก่อสร้างโรงเรือนควรเป็นที่ดอนน้ำไม่ท่วมขัง  2.บริเวณที่จะเลี้ยงควรมีพื้นที่กว้างพอสมควร   3.บริเวณที่เลี้ยงต้องป้องกันฝนและแสงแดดได้   4.พื้นที่ที่จะใช้เลี้ยง ไม่ควรเป็นสถานที่ ที่มีโรคและการระบาดของแมลง พวก มด ไร  5.โรงเรือนสามารถเลี้ยงได้ในสภาพทั่วไปที่มีอยู่ หรืออาจจัดทำโรงเรือนไว้เลี้ยงเฉพาะที่ก็ได้ ถ้ามีทุนดำเนินการเพียงพอหรือจะเลี้ยงใต้ชายคาบ้าน หรือใต้ถุนบ้านก็ได้ตามความเหมาะสม แต่ต้องมีการป้องกันการถูกฝนสาดถึงและป้องกันแดดจัดได้


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน