ฝึกคนดีสู่สังคม...จังหวัดหนองคาย ฝึกอบรมแผนป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด นำผู้เสพยาเข้าบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” รุ่น 2
วันที่ 11  ม.ค.62  เวลา  11.00 น.  ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดหนองคาย      นายณัฐวัสส์  วิริยานภาภรณ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย  เป็นประธานเปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

 

 

 

 

 

ฝึกคนดีสู่สังคม...

นายอดุลย์  นามแสง  ป้องกันจังหวัดหนองคาย  กล่าวว่า  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองคาย ได้กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ซึ่งเน้นการป้องกันการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ และชุมชน กำหนดกลุ่มเป้าหมายให้สามารถลด  ละ  เลิก  การใช้สารเสพติด โดยใช้หลักการความรัก  ความเมตตา  ปรับเปลี่ยนความคิด  ทัศนคติ  ค่านิยม  ตลอดจนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม  ฟื้นฟูสภาพร่างกาย  จิตใจ  เพื่อเตรียมความพร้อม ในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และคืนคนดีสู่สังคม  โดยคัดกรองจำแนกผู้เสพ  ผู้ติดยาเสพติด  เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ในระบบสมัครใจ  ซึ่งปีงบประมาณ 2562 กำหนดจัดอบรม 9 รุ่น  รุ่นละ  50 คน  จำนวน 7 รุ่น และรุ่น 75 คน จำนวน 2 รุ่น รวม 500 คน โดยรุ่นนี้ เป็นรุ่นที่ 1 มีผู้เข้ารับการบำบัดจำนวน 52 คน

 

 

 

 

 

 

จังหวัดหนองคาย ฝึกอบรมแผนป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด นำผู้เสพยาเข้าบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” รุ่น 2

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน