ส่งต่อความสุข “วันเด็ก’62” อบจ. โคราช ยกคาราวานกิจกรรมและการประกวดแข่งขัน มากมายมาให้เด็ก ๆ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มทักษะ
วันที่ 12 ม.ค.62 ที่ ศูนย์ดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา-นครราชสีมา องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)นครราชสีมา(ท้องฟ้าจำลองโคราช) ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา   นาย ประดิษฐ์ กิ่งโก้ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมี นางบุญสิตา ขันธะวินะหุ รองปลัด อบจ. กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานและ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการ-รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู ข้าราชการ สังกัด อบจ.นครราชสีมา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ซึ่งภายในงานเต็มไปด้วยน้อง ๆ หนูๆ ที่มารอเล่นเกม ชิงของรางวัลมากมาย ส่งผลให้บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความคึกคัก

 

 

 


ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าว เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน ได้เรียนรู้ ได้แสดงออก มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง มีระเบียบวินัย รู้จักหน้าที่ เป็นคนดีมีคุณธรรม รู้รักสามัคคี มีจิตบริการ ตระหนักรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความภูมิใจในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีองค์พระมหากษัตริย์เป็นประมุข เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมต่อไปในอนาคต ดังคำขวัญวันเด็กแห่งชาติปี 2562 “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ”

 

 

 


 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน