TSPCA จัดกิจกรรมลูกเสือสวัสดิภาพสัตว์ เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
วันที่ 12 มกราคม 2562  สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA)  โดย ดร.สาธิต ปรัชญาอริยะกุล เลขาธิการและผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ร่วมจัดกิจกรรมลูกเสือสวัสดิภาพสัตว์  เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562  ในงาน ม.มหิดลคนรักสัตว์ ครั้งที่ 15 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม โดยมี รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ปานเทพ รัตนากร คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานพิธี

ดร.สาธิต ปรัชญาอริยะกุล เลขาธิการและผู้อำนวยการ TSPCA  กล่าวว่า สมาคมฯ ยังคงมุ่งมั่น ดำเนินการแก้ปัญหาการทารุณกรรมสัตว์โดยสันติวิธี ใช้กระบวนการยุติธรรมเป็นหลักการในการสร้างสังคม ให้เกิดดุลยภาพในทุกมิติอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดระยะเวลา 25 ปี ภายใต้การสนับสนุนจากนายธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์ นายกสมาคมฯ  สำหรับกิจกรรมลูกเสือสวัสดิภาพสัตว์ที่สมาคมฯ จัดขึ้นสืบเนื่องจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA)  และสโมสรลูกเสือสวัสดิภาพสัตว์ ได้ดำเนินการ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อบูรณาการเกี่ยวกับการส่งเสริมสวัสดิภาพและป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ ให้เข้าสู่ระบบการเรียนการสอนลูกเสือในทุกระดับทั่วประเทศ ด้วยเล็งเห็นประโยชน์และหลักการสำคัญของกระบวนการลูกเสือ ที่มุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนได้รับการฝึกอบรมให้มีความเมตตากรุณาต่อสัตว์ ภายใต้กฎลูกเสือ ข้อ 6 “ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์


ที่ผ่านมาได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอบรมผู้บังคับบัญชาและแกนนำลูกเสือ ลูกเสือสวัสดิภาพสัตว์ เพื่อสวัสดิภาพคน One Day Camp รุ่นที่ 1 มีผู้เข้ารับการอบรมในระดับผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ จำนวน 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี  โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ  เป็นแนวทางการขับเคลื่อนให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องที่ยั่งยืน ในแนวทางความร่วมมือที่จะสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังการกระทำอันเป็นการทารุณกรรมสัตว์และจะมีการขยายผลการดำเนินการให้ครอบคลุมโรงเรียนอื่นๆ ต่อไป


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน