เทศบาลตำบลโคกกรวด โคราช ร่วมมือชาวบ้าน วัด โรงเรียน รณรงค์”แยกก่อนทิ้ง”การจัดการขยะมูลฝอยตามแผนของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามมที่จังหวัดนครราชสีมา  ได้มีการ ดำเนินงานตามแผนรณรงค์ “ แยกก่อนทิ้ง “ โดยการจัดการขยะมูลฝอยตามแผน โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  คือ  ต้นทาง 1) มาตรการ 3  ข  2) ขยะครัวเรือน เปลี่ยนจากถังสู่ถุงใส นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์   3) จุดรวบรวมขยะแยกประเภทในชุมชน จุดรวบรวมขยะอันตรายในชุมชน และจัดให้มีถังขยะอินทรีย์รวม กรณีชุมชนไม่มีพื้นที่จัดทำถังขยะอินทรีย์  4 ) ขยะในพื้นที่สาธารณะอย่างน้อย 2 ถัง    ส่วนกลางทาง  คือ 1) จัดระบบการเก็บขนตามวันเวลา สถานที่ 2)  ทำประกาศเก็บขน   3 )  อบรม/ซักซ้อมเจ้าหน้าที่เก็บขน   ส่วนปลายทาง คือ 1 ) การรวมกลุ่มพื้นที่ Cluster 2 ) วิธีการกำจัดขยะมูลฝอย


นาย ปรีชา มิตรสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลโคกกรวด  กล่าวว่า  ในส่วนของเทศบาลตำบลโคกกรวด ได้มีการบูรณาการร่วมมือกันยระหว่างชาวบ้าน วัด และโรงเรียน  ในการร่วมกันรณรงค์”แยกก่อนทิ้ง” โยเฉพาะในพื้นที่บริเวณวัด ของพื้นที่เทศบาลตำบลโคกกรวด  ก็ได้มีการบริหารจัดการ มีการจัดพื้นที่ในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง  ซึ่งมีทั้งที่เป็นขยะเปียก ขยะอันตราย  และขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้  โดยปัจจุบันในพื้นที่ของเทศบาลตำบลโคกกรวดเองยังมีหารรณรงค์ห้ามใช้ ถุงพลาสติก และโฟมด้วย


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน