สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์จัดประชุมประชาคม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปี 2562
ที่ ศาลาประชาคม​ หน้า​ศาลากลาง​จังหวัด​อุตรดิตถ์​ นาย​ธ​นากร​ อึ้ง​จิตร​ไพศาล​ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​อุตรดิตถ์​/ผู้อำนวยการศูนย์​อาสาสมัคร​ป้อง​กันภัย​ฝ่าย​พล​เรือ​นจังหวัด​อุตรดิตถ์​ เดินทางมาเป็นประธานเปิดการประชุมประชาคม​ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดอุตรดิตถ์​ ประจำปี​ 2562  โดยมีนายบุญยิ่ง​ คุ้มสุพรรณ​ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 9 พิษณุโลก นายณัฐวัฒน์ เกตุจันทร์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์และประธาน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดและอำเภอทั้ง 9 อำเภอพร้อมคณะกรรมการจำนวนกว่า 100 คนเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้


ซึ่งการจัดประชุมประชาคมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดอุตรดิตถ์ในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการพัฒนางานกิจการอปพร. ของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลางโดยมีวัตถุประสงค์ 1 เพื่อเสริมสร้างสนับสนุนให้คณะกรรมการ อปพร. มีความเข้มแข็งและมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในฐานะองค์กรประสานงานสมาชิก อปพร. ในทุกระดับรวมทั้งขยายผลการดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั้งในภาวะปกติและฉุกเฉินอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 2 เพื่อให้มีการรวมกลุ่มดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องมีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 3 เพื่อให้สมาชิก อปพร. ในสังกัดอปพร. ทุกแห่ง ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับงานอปพร. ตลอดจนความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์อปพร. ให้มีมาตรฐานในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 4 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ของผู้บริหารศูนย์อปพร. เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อปพร. และสมาชิกอปพร. ในสังกัดอันจะส่งผลให้กิจการ​ อปพร. มีความเข้มแข็งและยั่งยืนสืบไป


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน