เครือข่ายแก้ไขปัญหาที่ดิน และป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ยื่นหนังสือผ่านจังหวัดให้ชะลอการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ
ที่บริเวณหน้าอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก​ หน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์​ นายถนอม​ สอนปัน​ ประธานกลุ่มอนุรักษ์ร่วมพัฒนาน้ำไผ่ผู้แทนประธานเครือข่ายแก้ไขปัญหาที่ดินและป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์​ นางทองแดง​ เศรษฐนาเวช​ แกนนำพร้อมด้วยเครือข่ายแก้ไขปัญหาที่ดินและป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์​ จากอำเภอท่าปลา​ อำเภอน้ำปาด​ อำเภอเมือง​ จำนวนกว่า​ 70 คน​ร่วมกันยื่นหนังสือขอให้ชะลอการพิจารณา​ร่างพระราช​บัญญัติ​อุทยานแห่งชาติ​   โดยมีนายสหวิช​ อภิชัยวิศรุตกุล​ ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์​ เจ้าหน้าที่จากศูนย์​ดำรงธรรม​ เจ้าหน้าที่ตำรวจและทหาร​ รับมอบหนังสือขอให้ชะลอการพิจารณาร่างพระราช​บัญญัติ​อุทยานแห่งชาติ​


ซึ่งตามที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)​ กำลังพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติฉบับที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรีโดยที่ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติดังกล่าวไม่มีบทบัญญัติว่าด้วยสิทธิชุมชนในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนร่วมกับอุทยานแห่งชาติหรือการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ 2560 และขาดความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาชุมชนในพื้นที่หรือบริเวณรอบอุทยานแห่งชาติ ในทางกลับกันจะทำให้ปัญหาทวีความรุนแรงมากขึ้นในอนาคตเช่นมาตรา 63 การกำหนดการแก้ไขปัญหาชุมชนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติไว้ในบทเฉพาะกาลและให้เป็นไปตามแนวทางมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 30 มิถุนายน 2541 ซึ่งมติดังกล่าวใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหามาเป็นเวลา 20 ปีโดยที่ไม่มีชุมชนใดในพื้นที่อุทยานแห่งชาติได้รับการแก้ไขปัญหาการกำหนดให้มีการอนุญาตเป็นรายบุคคลและไม่เกินคราวละ 20 ปีทำให้เกิดความไม่มั่นคงในชีวิตและเป็นการบังคับให้ผู้ได้รับอนุญาตต้องอยู่ใต้อำนาจของเจ้าหน้าที่ประกอบการอนุญาตเป็นบุคคลจะทำให้เกิดการเลือกปฏิบัติและตัดระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติตามหลักสิทธิชุมชน การกำหนดให้บุคคลที่อยู่ในพื้นที่ โครงการไม่ต้องรับโทษตามกฎหมายขาดความชัดเจนว่าไม่มีความผิดหรือมีความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษการให้อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่มากเกินสมควรจนอาจไปก้าวล่วงอำนาจศาลเช่นการเข้าไปในสถานที่ใดๆการตรวจค้นสถานที่โดยไม่ต้องมีหมายค้น การ หมายเรียกบุคคล การยึดทรัพย์เป็นต้นรวมทั้งการกำหนดโทษขั้นต่ำ 4 ปีไว้ในมาตรา 41 จะทำให้ศาลไม่สามารถใช้ดุลพินิจกำหนดโทษอย่างยุติธรรมกรณีที่การกระทำดังกล่าวเกิดจากความจำเป็นในการดำรงชีพหรือเป็นราย ที่ตกหล่นจากการสำรวจ


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน