ตื่นตา!!มทร.ศรีวิชัยเมืองคอนจัดงานวันเกษตรแห่งชาติยิ่งใหญ่ชมของดีวิถีชุมชน-ลุ้นเชียร์ประกวดปลากัดและซื้อของฝากส่งเสริมรายได้เกษตรกร
จากกรณีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ได้จัดให้มีงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้สโลแกน “ เกษตร ศาสตร์พระราชา เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน” ตั้งแต่วันที่ 1- 9 ก.พ. 2562 โดยมี พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามที่เสนอข่าวมาแล้วนั้น


                ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายในงานมีการจัดแสดงเทคโนโลยี นวัตกรรม ผลผลิตการแปรรูป กระบวนการทางการเกษตรที่สำคัญของชาติ ในทุกสาขาวิชาในประเทศไทย เพื่อให้กับเกษตรกรตลอดจนประชาชนผู้สนใจทั่วไปได้เข้าถึงข้อมูลอย่างครอบคลุม นอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่ผลงานด้านการพัฒนาการเกษตร ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยของบุคลากร การประกวดโครงงาน และการแข่งขันทักษะของนักศึกษา การแสดงภาคบันเทิง การประกวดธิดาเกษตร การประกวดไก้แจ้สวยงาม การประกวดโคเนื้อ และการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมของภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อนำไปสู่การบูรณาการและการประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป อย่างยิ่งในส่วนของการจัดแสดงนิทรรศการ ที่จะมีการนำเสนอการจัดนิทรรศการรูปแบบใหม่ ที่เข้าใจได้ง่ายและน่าใจ อาทิ นิทรรศการเทิดพระเกียรติศาสตร์พระราชา ตามรอยพ่อ นิทรรศการโครงการเกษตรอทิตยาทร นิทรรศการของหน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนิทรรศการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จำนวน 15 หน่วยงาน แสดงความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของคณะและวิทยาลัย อาทิ การจัดแสดงพันธุ์โคเนื้อ แพะ แกะ สับปะรดลูกผสมพันธุ์ใหม่ พันธุ์ข้าวไร่พื้นเมืองภาคใต้ เกษตรในเมือง สวนผีเสื้อ แปลงสาธิตทุ่งทานตะวันและข้าวฟ่าง และนิทรรศการทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน การฝึกอบรมระยะสั้น/เสวนา และการบรรยายทางวิชาการ อาทิ ทิศทางการปรับตัวของเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา/ปาล์มน้ำมันในภาคใต้เพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0 และการผลิตส้มโอทับทิมสยามให้ปลอดโรค เป็นต้น


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน