เมืองสัตหีบร่วมทุกภาคส่วนลงนามบันทึกข้อตกลง Mou แยกก่อนทิ้งจัดการขยะมูลฝอย

                เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ 7 ก.พ.62 นาย ณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ มาเป็นประธานในการเปิดการประชุม โครงการเมืองสะอาดคนในชาติมีสุข ในกิจกรรมแยกก่อนทิ้ง พร้อมทั้งลงนามบันทึกข้อตกลง  Mou  ความร่วมมือ รณณรงค์ แยกก่อนทิ้ง ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลเมืองสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี ผู้แทนชุมชนในเขตเทสบาลเมืองสัตหีบ โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ ชมรม อสม.ชมรมผู้สูงอายุ สถานประกอบการณ์ เซเว่น โลตัส บิ๊กซี แฟมิลี่มาทร์ ตลาดในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ  สำนัก กองต่างๆเทศบาลเมืองสัตหีบ หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุมและร่วมลงนาม Mou


                นาย ณรงค์ บุญบรรเจิดศรี กล่าวว่า สำหรับวาระการประชุม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พ.ค.2559 เห็นชอบแผนการบริการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ.2559-2564 เพื่อแก้ปัญหาขยะมูลฝอยตามนโยบายรัฐบาลที่กำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ โดยมุ่งเน้นการลด การเกิดขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด การใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ ตามหลักการ 3 ช. โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทาง ประชารัฐ  จังหวัดชลบุรีได้กำหนดแผนการรณรงค์ แยกก่อนทิ้ง เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้ทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทางและปลายทางโดยให้อำเถอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่บ้าน ชุมชนและประชาชนในทุกครัวเรือนร่วมดำเนินการตามแผน เทศบาลเมืองสัตหีบจึงได้กำหนดแผนรณรงค์ แยกก่อนทิ้ง เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการตามแผน

                สำหรับการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ แยกก่อนทิ้ง กิจกรรมมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยขึ้นเพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ร่วมกันระหว่าง เทศบาลเมืองสัตหีบ กับในทุกภาคส่วนในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ ว่าทุกฝ่ายได้ตกลงเพื่อส่งเสริม สนับสนุนและสร้างจิตสำนึกแก่ทุกภาคส่วน ให้มีส่วนร่วมในการลดขยะต้นทาง ลดใช้ถุงพลาสติกและงดกล่องโฟมบรรจุอาหาร รวมทั้งเป็นต้นแบบที่ดีในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ทั้งสองฝ่ายจึงตกลงความร่วมมือโดยหน่วยงาน ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์การรับรู้การจัดการขยะ ด้วยการแยกประเภทขยะอย่างเป็นระบบ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการขยะ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว ดำเนินการจัดหาที่ทิ้งขยะ โดยแยกประเภทขยะ จัดหาอุปกรณ์การคัดแยกขยะ ได้แก่ถังขยะอินทรีย์ ถังขยะทั่วไป ถังขยะรีไซเคิล เพื่อให้ประชาชนและประชาชนส่งเสริมการคัดแยกขยะให้ถูกต้อง

 

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวทีนิวส์ จ.ชลบุรีรายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก  สวนนงนุชพัทยา  จ.ชลบุรี


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน