เมืองสัตหีบร่วมทุกภาคส่วนลงนามบันทึกข้อตกลง Mou แยกก่อนทิ้งจัดการขยะมูลฝอย
                เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ 7 ก.พ.62 นาย ณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ มาเป็นประธานในการเปิดการประชุม โครงการเมืองสะอาดคนในชาติมีสุข ในกิจกรรมแยกก่อนทิ้ง พร้อมทั้งลงนามบันทึกข้อตกลง  Mou  ความร่วมมือ รณณรงค์ แยกก่อนทิ้ง ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลเมืองสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี ผู้แทนชุมชนในเขตเทสบาลเมืองสัตหีบ โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ ชมรม อสม.ชมรมผู้สูงอายุ สถานประกอบการณ์ เซเว่น โลตัส บิ๊กซี แฟมิลี่มาทร์ ตลาดในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ  สำนัก กองต่างๆเทศบาลเมืองสัตหีบ หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุมและร่วมลงนาม Mou


                นาย ณรงค์ บุญบรรเจิดศรี กล่าวว่า สำหรับวาระการประชุม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พ.ค.2559 เห็นชอบแผนการบริการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ.2559-2564 เพื่อแก้ปัญหาขยะมูลฝอยตามนโยบายรัฐบาลที่กำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ โดยมุ่งเน้นการลด การเกิดขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด การใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ ตามหลักการ 3 ช. โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทาง ประชารัฐ  จังหวัดชลบุรีได้กำหนดแผนการรณรงค์ แยกก่อนทิ้ง เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้ทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทางและปลายทางโดยให้อำเถอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่บ้าน ชุมชนและประชาชนในทุกครัวเรือนร่วมดำเนินการตามแผน เทศบาลเมืองสัตหีบจึงได้กำหนดแผนรณรงค์ แยกก่อนทิ้ง เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการตามแผน


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน