ทำร้ายตัวเองทำไม หันมาสร้างความเข้าใจการใช้ยาอย่างสมเหตุผลทั้งผู้ให้และผู้รับ

      องค์การอนามัยโลก ระบุว่าทั่วโลกมีการใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผลมากกว่าร้อยละ 50 ส่งผลให้ผู้ป่วยมีความเสี่ยงจากผลข้างเคียงและอันตรายจากยาอย่างมหาศาล

          พลเรือตรี สุรสิงห์ ประไพพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดการอบรม "การสร้างความตระหนักรู้ของบุคลากรทางการแพทย์และผู้รับบริการต่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล" (RDU) ณ ห้องประชุมคลองไผ่ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีบุคคลากร และกลุ่มผู้สูงอายุ ของโรงพยาบาลฯ และผู้สนใจเข้าร่วมรับการอบรมในวันนี้เป็นจำนวนมาก

 


       นาวาเอกชาตรี เปี่ยมศิริ รองผู้อำนวยการฯ /ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินการใข้ยา รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กล่าวรายงานว่า ตามนโยบายแห่งชาติด้านยา 2554 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 กำหนดเป้าหมาย ภายในปี 2565 รัฐบาลประกาศเป็นประเทศที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล รวมทั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ใช้หลักเกณฑ์การใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) เป็นหนึ่งในมาตรฐานรับรองการพัฒนาและรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล โดยมุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพ ด้านการบริหารจัดการ วิชาการ และระบบบริการ ที่ตอบสนองปัญหาสุขภาพ และที่สำคัญเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงการบริการที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและเป็นธรรม มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ในการคุ้มครองให้ประชาชนได้รับการรักษาด้วยยาอย่างมีประสิทธิภาพปลอดภัย และลดความสิ้นเปลืองทางเศรษฐกิจ โดย นายแพทย์พิสนธิ์ จงตระกูล อาจารย์พิเศษคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ผู้เชี่ยวชาญสาขาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล กรุณามาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในวันนี้

 

       พลเรือตรี สุรสิงห์ ประไพพานิช กล่าวว่า การใช้ยาอย่างสมเหตุผล เป็นการใช้ยาโดยมีข้อบ่งชี้ว่า ยามีคุณภาพ มีประสิทธิผลจริง สนับสนุนด้วยหลักฐานที่เชื่อถือได้ก่อให้ประโยชน์การใช้ยาอย่างชัดเจน มีราคาเหมาะสม คุ้มค่า ไม่เป็นการใช้ยาซ้ำซ้อน คำนึงถึงปัญหาเชื้อดื้อยา ด้วยระยะเวลาที่เหมาะสม ผู้ป่วยให้การยอมรับและสามารถใช้ยาดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย   การสร้างความตระหนักรู้ของบุคลากรทางการแพทย์และผู้รับบริการต่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผลนั้น จำเป็นต้องสร้างความรู้ที่ชัดเจน ถึงการใช้ยาอย่างสมเหตุผลว่าสิ่งใดควร ไม่ควร สิ่งใดก่อให้เกิดประโยชน์ สิ่งใดก่อให้เกิดโทษ อันจะส่งผลให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล เป็นที่ยอมรับและนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งผู้ให้และผู้รับต่อไป

       จากการที่องค์การอนามัยโลก ระบุว่า ทั่วโลกมีการใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผลมากกว่าร้อยละ 50 ของการใช้ยา ส่งผลให้ผู้ป่วยมีความเสี่ยงจากผลข้างเคียงและอันตรายจากยา รวมถึงการสิ้นเปลืองทางเศรษฐกิจ สำหรับประเทศไทย ในปี 2555 พบว่า มูลค่าการบริโภคยาของคนไทยสูงถึง 1.4 แสนล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นการที่ผู้ป่วยมีการใช้ยาเกินความจำเป็นถึง 2,370 ล้านบาท และเป็นการใช้ยาที่ยังมีข้อสงสัยต่อประสิทธิภาพอีก 4,000 ล้านบาท และที่สำคัญ พบว่ามีการใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผลในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับสถานพยาบาลจนถึงระดับชุมชน

 

 

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวทีนิวส์ จ.ชลบุรีรายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก  สวนนงนุชพัทยา  จ.ชลบุรี


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน