ทำร้ายตัวเองทำไม หันมาสร้างความเข้าใจการใช้ยาอย่างสมเหตุผลทั้งผู้ให้และผู้รับ
      องค์การอนามัยโลก ระบุว่าทั่วโลกมีการใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผลมากกว่าร้อยละ 50 ส่งผลให้ผู้ป่วยมีความเสี่ยงจากผลข้างเคียงและอันตรายจากยาอย่างมหาศาล

          พลเรือตรี สุรสิงห์ ประไพพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดการอบรม "การสร้างความตระหนักรู้ของบุคลากรทางการแพทย์และผู้รับบริการต่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล" (RDU) ณ ห้องประชุมคลองไผ่ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีบุคคลากร และกลุ่มผู้สูงอายุ ของโรงพยาบาลฯ และผู้สนใจเข้าร่วมรับการอบรมในวันนี้เป็นจำนวนมาก

 


       นาวาเอกชาตรี เปี่ยมศิริ รองผู้อำนวยการฯ /ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินการใข้ยา รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กล่าวรายงานว่า ตามนโยบายแห่งชาติด้านยา 2554 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 กำหนดเป้าหมาย ภายในปี 2565 รัฐบาลประกาศเป็นประเทศที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล รวมทั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ใช้หลักเกณฑ์การใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) เป็นหนึ่งในมาตรฐานรับรองการพัฒนาและรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล โดยมุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพ ด้านการบริหารจัดการ วิชาการ และระบบบริการ ที่ตอบสนองปัญหาสุขภาพ และที่สำคัญเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงการบริการที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและเป็นธรรม มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ในการคุ้มครองให้ประชาชนได้รับการรักษาด้วยยาอย่างมีประสิทธิภาพปลอดภัย และลดความสิ้นเปลืองทางเศรษฐกิจ โดย นายแพทย์พิสนธิ์ จงตระกูล อาจารย์พิเศษคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ผู้เชี่ยวชาญสาขาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล กรุณามาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในวันนี้

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน