สุโขทัย OTOP นวัตวิถี หมู่บ้านหลังวัดลาย อ.คีรีมาศ ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน

นายไมตรี  ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ที่บริเวณลานกิจกรรม บึงบัวแดง บ้านหลังวัดลาย ตำบลทุ่งหลวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย โดยมีผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งสถานที่แห่งนี้จะพัฒนาให้เป็นศูนย์ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเชิงหัตถศิลป์ ที่มาจากภูมิปัญญาชุมชน  มีการตบแต่งสถานที่ด้วยประติมากรรมของชุมชนที่งดงามล้อมรอบด้วยบึงบัวแดง บ้านวัดลาย อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย

OTOP นวัตวิถี หมู่บ้านหลังวัดลาย

สำหรับโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี หมู่บ้านหลังวัดลาย อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย  ในชุมชนนี้มีเครื่องปั้นดินเผาเป็นหัตกรรมพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสุโขทัย เป็นการสืบทอดภูมปัญญาจากบรรพบุรุษที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวสืบทอดกันมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน มีอาหารที่ขึ้นชื่อของชุมชนคือน้ำตาลโตนด น้ำตาลสด  อาหารพื้นถิ่นที่ขึ้นชื่อคือ บวนหัวตาล ชะเริ่มไก่ ขนมพับ ขนมตาล มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า คือวัดลายที่สร้างขึ้นในสมัยสุโขทัย ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียน กุฏิลาว กุฏิเรือนแพ และกุฏิแฝดของวัดลายเป็นโบราณวัตถุ รวมถึงทางโครงการฯจะได้พัฒนาลานกิจกรรม บึงบัวแดง บ้านหลังวัดลาย ตำบลทุ่งหลวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในชุนอย่างยั่งยืน

 

ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน
โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี หมู่บ้านหลังวัดลาย  ประชาชนในชุมชนจะได้รับการพัฒนาอาชีพ ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและเสริมสร้างศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง ในการพัฒนาอาชีพ และสร้างอาชีพในชุมชน สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนให้เป็นเครือข่าย และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ สร้างความเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในแต่ละท้องถิ่น อันจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นระยะยาวต่อไป

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน