กองทัพบก อาสาปลูกป่า สร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธาน
       พันเอกวรเดช  เดชรักษา ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 5 เป็นประธานในพิธี ปลูกป่าตามโครงการกองทัพบก อาสาปลูกป่า สร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธาน เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักกรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงให้ความสำคัญในเรื่องของการอนุรักษ์ ดิน น้ำ และป่าไม้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงให้ความสำคัญในเรื่องของการอนุรักษ์ป่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงให้ความสำคัญ ในเรื่องของการอนุรักษ์ดิน โดยมีวัตถุประสงค์ 

                                                                                                                                 


    1. เพื่อเทิดพระเกียรติ และถวายความจงรักภักดี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญ พระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562

และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญ พระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562

2. เพื่อฟื้นฟู และพัฒนาป่าต้นน้ำให้มีความสมบูรณ์ คืนความสมดุลทางธรรมชาติให้กับ

ป่าไม้ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน

3. เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชน ชุมชน เยาวชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ได้มีส่วนร่วมในการแก้ไข อนุรักษ์ และฟื้นฟูระบบนิเวศน์ป่าต้นน้ำ ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของมวลมนุษยชาติ

                                                                                                                           


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน