บก.อส.จังหวัดหนองคาย จัดพิธีปฏิญาณตนของสมาชิก อส. เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสาฯ ปีที่ 65
วันที่ 10 ก.พ. 2562  เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมประจักษ์ศิลปาคม  ศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย  นายกองเอกรณชัย  จิตรวิเศษ  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดหนองคาย   เป็นประธานในพิธี วันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน หรือ อส.ปี 2562 ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 65  ของการจัดตั้งกองอาสารักษาดินแดน โดยมีผู้บังคับบัญชา และสมาชิก อส., อส,จังหวัด เข้าร่วมในพิธี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บก.อส.จังหวัดหนองคาย จัดพิธีปฏิญาณตนของสมาชิก อส.

นายกองโทคณกร  เครือวรรณ  นายอำเภอเมืองหนองคาย, ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองหนองคาย  กล่าวว่า   สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน  เป็นกองกำลังประจำถิ่นที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497  จนถึงปัจจุบันนับเป็นเวลา 65 ปี  ทั้งนี้ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อป้องกันภัยคุกคามจากลัทธิคอมมิวนิสต์  รัฐบาลจึงได้จัดตั้งกองกำลังภาคประชาชน  และรู้จักกันทั่วไปว่าสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน  หรือ สมาชิก อส. ให้มีภารกิจในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับทหาร  ตำรวจ  และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง  ในการป้องกันและปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์  ซึ่งได้พลีชีพ  เสียสละเลือดเนื้อเพื่อป้องกันและรักษาอธิปไตยของชาติจนรอดพ้นจากภัยคุกคามมาจนถึงปัจจุบัน

ปัจจุบันสถานการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยได้เปลี่ยนแปลงไป  ประกอบกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  และเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเทคโนโลยีทางโทรคมนาคมที่สามารถสื่อสารอย่างไร้พรมแดน  ทำให้บทบาทหน้าที่ภารกิจของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนต้องปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนก็ยังคงเป็นกองกำลังหลักที่สำคัญของฝ่ายปกครอง  ในการรักษาความสงบเรียบร้อย  การพัฒนาท้องที่  การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ  ตามพระราชบัญญัติ กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497

นอกจากนี้  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน  ยังเป็นกำลังสำคัญของรัฐบาล   กระทรวงมหาดไทย  และกรมการปกครอง  ในการปฏิบัติภารกิจการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  การป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ  การจัดระเบียบสังคม  การตรวจสถานบริการ  การบำบัดฟื้นฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด  การบริการประชาชน  การป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดหนองคาย  ได้มอบหมายภารกิจหน้าที่ให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในสังกัดตามแนวทางข้างต้น  ซึ่งปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานราชการ  ภาคเอกชน  และประชาชนทั่วไป  พร้อมน้อมนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  มาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต  การจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้บังคับบัญชา  เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดหนองคาย  ที่ได้มาร่วมชุมนุมในวันนี้อย่างพร้อมเพียง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันคล้ายวันสถาปนากองอาสาฯ ปีที่ 65

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง