อย่าทอดทิ้ง!!ให้ความรู้ทักษะอาชีพแก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ
ที่มูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน เลขที่ 71/2 หมู่ที่ 4 ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดโครงการเลี้ยงไก่ไข่ สกรีนเสื้อ และการเลี้ยงปลาดุกในบ่อ เพื่ออบรมให้ความรู้และเสริมทักษะอาชีพให้แก่ผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ โดยมี นางเพ็ญจันทร์ รัตนาภรณ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร และสื่อมวลชน ร่วมเป็นเกียรติและเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการในมูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน

มูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน ฝึกอาชีพเด็กพิการ เด็กพิเศษ

 ตามที่ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ. ศ. 2556 มาตรา 20 กำหนดเกี่ยวกับสิทธิการเข้าถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ การให้บริการที่มีมาตรฐานคุ้มครองแรงงาน มาตรการเพื่อการมีงาน ทำตลอดจนได้รับการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ และบริการสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกเทคโนโลยี และความช่วยเหลืออื่นใด เพื่อการทำงานและประกอบอาชีพของคนพิการ นั้น

 มูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน ได้เห็นถึงความสำคัญของคนพิการ จึงได้ร่วมกับผู้ดูแลคนพิการและผู้พิการ ดำเนินการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง สำหรับกิจกรรม "โครงการเลี้ยงไก่ไข่ สกรีนเสื้อ และการเลี้ยงปลาดุกในบ่อ เพื่อส่งเสริมอาชีพ" ครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดชุมพร โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เพื่อให้ผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการในพื้นที่อำเภอพะโต๊ะ และพื้นที่ใกล้เคียงมีอาชีพ และสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มผู้พิการ

ผวจ.ชุมพร เล็งเห็นประโยชน์ ร่วมสนับสนุน

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน