จังหวัดกำแพงเพชร เปิดงานประเพณีนบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาด ประจำปี 2562 ยิ่งใหญ่สวยงามตระการตา
ที่บริเวณวัดพระบรมธาตุ (พระอารามหลวง) ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดงานประเพณีนบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาด ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของบรรพบุรุษไทยในอดีตกาล ให้อนุชนรุ่นหลังได้ยึดถือปฏิบัติเป็นแบบอย่าง และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชร ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น 

เปิดงานประเพณีนบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาด ประจำปี 2562 ยิ่งใหญ่สวยงามตระการตา

จังหวัดกำแพงเพชร เป็นเมืองเก่าที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของประเทศไทย ในสมัยสุโขทัย กำแพงเพชรมีฐานะเป็นเมืองหน้าด่าน ต้องคอยรับศึกสงครามอยู่เสมอ จึงได้มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์หลงเหลืออยู่ให้เห็นมากมายในปัจจุบัน เช่น วัดโบราณ ป้อมปราการ คูเมือง กำแพงเมือง ฯลฯ จึงทำให้จังหวัดกำแพงเพชรเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย นอกจากโบราณสถานที่เก่าแก่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองแล้ว ยังมีวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันที่สำคัญก็คือ “งานประเพณีนบพระ-เล่นเพลง” ซึ่งเป็นการทำบุญในวันเพ็ญเดือนสาม หรือวันมาฆบูชา ซึ่งในปีนี้จังหวัดกำแพงเพชร ได้มีการตกแต่งริ้วขบวนแห่พยุหยาตราจำลองพระยาลิไทย และเจ้าเมืองเสด็จนบพระบรมธาตุเจดีย์อย่างยิ่งใหญ่สวยงาม การแสดงรำพุทธบูชา ถวายพระบรมธาตุเจดีย์ จำนวน 662 คน พิธีถวายพนมเบี้ย ร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชารอบองค์พระบรมธาตุ 

การแสดงรำพุทธบูชา ถวายพระบรมธาตุเจดีย์ จำนวน 662 คน

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง