จ.สุราษฎร์ฯ เตรียมสร้างโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีแห่งที่ 2 รองรับความแออัด ภายหลังทำพิธีรับมอบที่ราชพัสดุกว่า60ไร่จากธนารักษ์สุราษฎร์ฯ
วันนี้เมื่อเวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมวิภาวดี อาคารโภชนาการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  ทำพิธีส่งมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุ เพื่อก่อสร้างโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ เพื่อรองรับจำนวนผู้ป่วยที่มีเป็นจำนวนมาก โดยมี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานรับมอบ จากนายจงรัก ใจดี ธนารักษ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ก่อนส่งมอบให้กับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 สาธารณสุขนิเทศ และ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีได้นำไปดำเนินการก่อสร้างเพื่อรองรับการบริการทางการแพทย์ในอนาคต มีผู้บริหารโรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล และแขกผู้มีเกียรติร่วมงานเป็นจำนวนมาก

 


นายวิชวุทย์ กล่าวว่า ปัจจุบันจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีประชากรเพิ่มขึ้น การใช้บริการของโรงพยาบาลประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงเพิ่มมากขึ้นจนเกิดปัญหาสถานที่การรักษาพยาบาลอยู่กันอย่างแออัด การพัฒนาโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จึงจำเป็นจะต้องเพิ่มศักยภาพในการรักษาพยาบาลให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 20 ปี (2560-2579) โดยมีจุดมุ่งหมายเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการสาธารณสุข เพื่อป้องกันและแกไขปัญหาสุขภาพของประชาชนเป็นหลัก  พัฒนาให้โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีให้เป็นสถานพยาบาลที่เป็นศูนย์กลางในทุกด้าน ให้แก่ประชาชน


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน