สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ โครงการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.๒๕๖๒




ที่ห้องประชุมโรงแรมต้นทอง​รีสอร์ท​ ต.บ้านเกาะ​ อ.เมือง​ จ.อุตรดิตถ์​ นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา “เครือข่าย ประชาสัมพันธ์” โครงการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.๒๕๖๒ พร้อมบรรยายพิเศษหัวข้อ “จังหวัดอุตรดิตถ์กับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร”

    โดยมีนางดุษฎี​ ถาวรจตุรวัฒน์​ ประชาสัมพันธ์​จังหวัดอุตรดิตถ์​ นางสุรีย์​ แสง​ทอง​ ผช.ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์​ พร้อมด้วนเครือข่ายสื่อมวลชนทั้งภาครัฐ​ และเอกชนพร้อมทั้ง​ อาสาสมัครประชาสัมพันธ์​ประจำหมู่บ้าน​ จำนวน​ 30​ คนเข้าร่วมกิจกรรมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ดำเนินการจัดขึ้นโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเป็นการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในอันที่จะมีความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจนเกี่ยวกับการเลือกตั้งและเห็นความสำคัญในการเข้ามามีสวนร่วมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างมีประสิทธิภาพ

ห้องประชุมโรงแรมต้นทอง​รีสอร์ท​ ต.บ้านเกาะ​ อ.เมือง​ จ.อุตรดิตถ์​ นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา “เครือข่าย ประชาสัมพันธ์” โครงการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.๒๕๖๒ พร้อมบรรยายพิเศษหัวข้อ “จังหวัดอุตรดิตถ์กับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร”

    โดยมีนางดุษฎี​ ถาวรจตุรวัฒน์​ ประชาสัมพันธ์​จังหวัดอุตรดิตถ์​ นางสุรีย์​ แสง​ทอง​ ผช.ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์​ พร้อมด้วนเครือข่ายสื่อมวลชนทั้งภาครัฐ​ และเอกชนพร้อมทั้ง​ อาสาสมัครประชาสัมพันธ์​ประจำหมู่บ้าน​ จำนวน​ 30​ คนเข้าร่วมกิจกรรมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ดำเนินการจัดขึ้นโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเป็นการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในอันที่จะมีความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจนเกี่ยวกับการเลือกตั้งและเห็นความสำคัญในการเข้ามามีสวนร่วมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างมีประสิทธิภาพ


รวมทั้งได้ทราบที่มาของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. ๒๕๖๐ ขั้นตอนและกระบวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและกระตุ้นให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญ และมีจิตสำนึกเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง อีกทั้งให้ความร่วมมือในการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง รวมทั้งตระหนักในการตัดสินใจลงคะแนนด้วยจิตสำนึกที่เป็นอิสระ เพื่อเลือกผู้แทนที่มีคุณภาพหรือเป็น“คนดี” ตามแนวพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้าใจเรื่องการเมือง รู้คิด วิเคราะห์ และเท่าทันสถานการณ์บ้านเมือง และออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งเพื่อการจัดตั้งรัฐบาลที่เป็นคนดีมีคุณภาพในการบริหารบ้านเมืองต่อไป

ทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญกับการรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน อีกทั้งประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจและไม่เห็นความสำคัญต่อการมีส่วนร่วม  ทางการเมือง การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ รวมถึงยังขาดจิตสำนึกในวัฒนธรรมการเมือง ที่สอดคล้องกับวิถีประชาธิปไตย


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน