สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จันทบุรี จัดประชุมชี้แจงหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุผลไม้ทั้งเปลือก GMP

วันที่ 8 มีนาคม 62  ณ.ห้องประชุมทับทิมสยาม องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จันทบุรี จัดประชุมชี้แจงหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุผลไม้ทั้งเปลือก (GMP) และร่วมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการส่งออกผลไม้จังหวัดจันทบุรี ระยอง ตราด โดยมีนายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุม และมีนายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วย นายภานุวัชร ไหมแก้ว นายกสมาคมผู้ประกอบการส่งออกทุเรียนมังคุดเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย วัตถุประสงค์ของการจัดประชุม เพื่อป้องกันปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาด


โดยเฉพาะในช่วงต้นฤดู และชี้แจงแนวทางปฏิบัติของโรงคัดบรรจุให้เป็นไปตามระเบียบกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยการตรวจรับรองมาตรฐานโรงงานผลิตสินค้าพืช ตามมาตรฐานหลักปฏิบัติที่ดีในการผลิตสินค้าเกษตรด้านพืชและมาตรฐานสินค้าเกษตร ภายใต้กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานสินค้าเกษตร สร้างความเข้าใจให้ผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุและผู้ส่งออกในจังหวัดจันทบุรี ระยอง ตราด เพื่อร่วมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการตรวจรับรองโรงคัดบรรจุตามหลัก (GMP) และกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งร่วมหารือแนวทางป้องกันมิให้ทุเรียนด้อยคุณภาพออกไปสู่ตลาดต่างประเทศ ซึ่งจะทำให้ราคาทุเรียนตกต่ำและผู้บริโภคขาดความเชื่อมั่นในคุณภาพของทุเรียนจังหวัดจันทบุรี การประชุมในวันนี้ได้รับความร่วมมือจากสมาคมผู้ส่งออกทุเรียน มังคุด และผู้ประกอบการกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช

และด่านตรวจพืชฯ สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตรร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมชี้แจง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมหารือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการส่งออกผลไม้ ซึ่งมีบุคคลเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมประมาณ 300 คน ซึ่งผลจากการประชุมในวันนี้ คาดว่าจะสามารถทำให้การส่งออกผลไม้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุเรียนจากภาคตะวันออกมีคุณภาพตรงตามข้อกำหนดของประเทศคู่ค้า ทั้งในเรื่องคุณภาพ ผลผลิต และพิธีการทางด้านเอกสารต่างๆที่ใช้ในการส่งออก อีกทั้งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับการส่งออกจากทุเรียนไทย โดยในโอกาสนี้สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ได้จัดนิทรรศการให้ความรู้ และจัดเจ้าหน้าที่ไว้ให้บริการ ให้คำแนะนำ รับคำร้องขอการรับรองโรงคัดบรรจุ และต่ออายุการรับรองอีกด้วย (มีคลิป)

ภาพ/ข่าว ปริญญา เกษราธิกุล ผู้สื่อข่าวทีนิวส์ จ.จันทบุรี รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออกสวนนงนุชพัทยา จ.ชลบุรี


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน