ทรัพยากรธรรมชาติและสี่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) เพื่อเข้าประกวดในระดับภาค ประจำปี 2562

ที่ห้องประชุมศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  นายเชวง ไชยหลาก ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการประชุมพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนปลอดขยะจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2562 

   โดยมี นางสุรีย์ แสงทอง ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้แทนจาก อบจ.อุตรดิตถ์ ผู้แทนจากเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ผู้แทนจากสำนักงานพื้นที่ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ผู้แทนจากสำนักงานพื้นที่การศึกษา ประถมศึกกษาเขต 2 ผ็แทนจากสำนักงานมัธยมศึกษา พื้นที่ 39 เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางสาวอนุพร โนเรือง ผอ.ส่วนสิ่งแวดล้อม ทสจ.อุตรดิตถ์ ทำหน้าที่เลขานุการ พร้อมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ที่ได้รับการแต่งตั้งจากจังหวัด ให้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของสถานศึกษา ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยการพิจารณาจากเล่มรายงานและตรวจประเมินคัดเลือกโรงเรียนปลอดขยะที่มีคะแนนสูงสุดในแต่ละกลุ่มตามเกณฑ์การพิจารณา เพื่อส่งผลงานที่ผ่านเกณฑ์ในระดับดีเยี่ยมและมีคะแนนสูงที่สุดเข้าประกวดในระดับภาคต่อไป 


ทั้งนี้ ในปี 2562 มีโรงเรียนระดับประถม (กลุ่ม A) ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ จำนวน 10 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านซ่านสามัคคี, โรงเรียนเทศบาลวัดไผ่ล้อม,โรงเรียนบ้านห้วยใต้, โรงเรียนนิคมสร้างตนเองฯ,โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง,โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร, โรงเรียนบ้านน้ำต๊ะ, โรงเรียนบ้านนาผักฮาด, โรงเรียนบ้านกองโค (สพฐ.) และโรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟักอังกูร) และโรงเรียนระดับมัธยม (กลุ่ม B) จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนแสนตอวิทยา, โรงเรียนทองแสนขันวิทยา, โรงเรียนฟากท่าวิทยา และโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ

        สำหรับการตรวจประเมินโรงเรียนโครงการดังกล่าว ทำการคัดเลือกโดยประเมินเล่มผลงานและการนำเสนอของโรงเรียน วันที่ 11 มีนาคม 2562 ในระดับประถมศึกษา และในวันที่ 12 มีนาคม 2562 ตรวจประเมินระดับมัธยม โดยมีผู้แทนจาก ผอ.สพป.อต.เขต 1, ผู้แทน ผอ.สพป.อต.เขต 2, ผู้แทน ผอ.สพม.เขต 39, ผู้แทน นายก อบจ.อุตรดิตถ์, ผู้แทนนายกเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์, ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ และประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกันพิจารณาตามเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกำหนด 

ได้แก่ นโยบาย/แผนการดำเนินงาน การส่งเสริมความรู้/การสร้างวินัยในการจัดการขยะ กระบวนการพัฒนา การส่งเสริมการมีส่วนร่วม กิจกรรมให้หลัก 3Rs กิจกรรมลดปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง นวัตกรรมจัดการขยะมูลฝอยของโรงเรียน ปริมาณมูลฝอยที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ผ่านกิจกรรม ปริมาณขยะที่นำไปกำจัดลดลง ผลสำเร็จความยั่งยืน การส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งทางคณะกรรมการได้พิจารณาจากเอกสาร การนำเสนอ และจะลงพื้นที่ตรวจประเมินโรงเรียนที่มีผลงานผ่านการประเมินระดับดีเยี่ยมของทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในวันนี้ได้มีการพิจารณาโรงเรียนปลอดขยะ ในระดับชั้นมัธยมศึกษา และมีมติให้โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ อ.ท่าปลา เป็นตัวแทนจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อเข้าแข่งขันในระดับประเทศ ในส่วนของระดับประถทศึกษษมีสถานศึกษาส่งเข้าประกวด 10 สถานศึกษาและทางคณะกรรมการได้พิจารณาเหลือเพียง 2 แห่งคือ โรงเรียนเทศบาลวัดไผ่ล้อม และโรงเรียนเทศบาลหัวดง ในวันที่ 14  มีนาคม 2562 คณะกรรมการจะลงพื้นที่เพื่อดูการปฏิบัติจริงในบริบทของแต่แห่งที่แสดงศักยภาพที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้ผลสำเร็จอย่างยั่งยืน

ณัฐวัฒน์   ราชประสิทธิ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์อุตรดิตถ์


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน