ปภ.เขต10ลำปางจัดโครงการรวมพลคนกู้ภัยภาคเหนือบูรณาการความร่วมมือจัดการภัยพิบัติ ลดความสูญเสีย
เมื่อวันที่  13 มีนาคม 2562  ที่บริเวณลานเอนกประสงค์ ภายในศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง นายสมเกียรติ  ตันตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงาน รวมพลคนกู้ภัย ประจำปี 2562 จัดขึ้นโดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทยโดย นายเพิ่มวิทยา กันทะทรง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง กล่าววัตถุประสงค์ว่า การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำเป็นต้องประสานความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ฝ่ายทหาร ตำรวจ พลเรือน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน โดยเฉพาะสมาคม มูลนิธิ องค์กรการกุศล และหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการ ดังนั้นสิ่งที่จะส่งผลต่อความสำเร็จ ความเป็นเอกภาพได้ จะต้องอาศัยความรัก ความสามัคคี ความปรองดองสมานฉันท์กัน ระหว่างผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลต่างๆ

 

 

 

รวมพลคนกู้ภัย

โดยเฉพาะในปีนี้หลายพื้นที่ของจังหวัดทางภาคเหนือเกิดไฟป่าไหม้ลุกลามเป็นวงกว้าง ซึ่งต้องบูรณาการร่วมกันทำงาน ในการป้องกันและลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนในสถานการณ์ภัยขนาดใหญ่ ที่ทุกภาคส่วนต้องผนึกกำลังเพื่อปฏิบัติงานร่วมกันในภาวะฉุกเฉิน บนฐานความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางการประสานความร่วมมือที่ดีต่อกันในทุกระดับ ซึ่งจะส่งผลต่อภาพรวมในระดับประเทศ

 

 

 

ปภ.เขต10ลำปาง

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน