คึกคัก กิจกรรมงานวันวิชาอาชีพ ของเด็กๆนักเรียนบ้านไร่วิทยา เป็นการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางอาชีพ

วันนี้ 14 มี.ค.62 ดร.จรูญ แสนวิจิตร  รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส. เขต 2 เป็นประธานเปิดงานวันวิชาอาชีพ  โดยมี ว่าที่ร้อยโทเสกสรรค์ หลักบุญ ผอ.โรงเรียนบ้านไร่วิทยา พร้อมคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านไร่วิทยาได้จัดกิจกรรมงานวันวิชาอาชีพขึ้น เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียน โดยการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ซึ่งเกิดจากการปฏิบัติจริง ณ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน


ว่าที่ร้อยโทเสกสรรค์ หลักบุญ ผอ.โรงเรียนบ้านไร่วิทยา กล่าวว่าการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางอาชีพในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีเป้าหมายให้ผู้เรียนได้สำรวจความถนัด ความสนใจ ความสามารถของตนเอง เรียกว่า ขั้นสำรวจความถนัด (Career Exploration) ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ลักษณะต่างๆ ของอาชีพ และค้นพบความต้องการของตัวเองเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกอาชีพที่เหมาะสม การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ ฝึกทักษะ และเตรียมคุณลักษณะที่จำเป็นของอาชีพต่าง ๆ อย่างหลากหลาย เพื่อช่วยให้ผู้เรียนรู้จักตนเองและสามารถตัดสินใจ วางแผนเพื่อศึกษาต่อหรือออกไปประกอบอาชีพได้ต่อไป

สำหรับ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา มีนักเรียน​ทั้งหมดจำนวน 228 คน ชาย 112 คน หญิง 117 คน จัดการ​เรียน​การ​สอนตั้งแต่ระดับ​อนุบาล​ถึง​มัธยมศัก​ษาปีที่ 3  มีบุคลากร​ผู้​บริหาร​และข้าราชการ​ครู จำนวน ​17 คน ​พนักงาน​ราชการ ​1 คน บุคลากร​วิทยาศาสตร์​และ​คณิตศาสตร์ ​1 คน ครูผู้ทรง​คุณ​ค่า 1 คน  และครูอาสา 3 คน รวมทั้งหมด 24 คน กิจกรรมวันวิชาอาชีพในครั้งนี้ ได้ให้นักเรียน โชว์ผลงานอาชีพต่างๆ อาทิเช่น การทำขนมเทียน การทำเกี๊ยวกรอบ ทำขนมวุ้น วิชาชีพในด้านช่างการประดิษฐ์โคมชนิดต่างๆที่ใช้ประดับในช่วงเทศกาลออกหว่าสามารถวางจำหน่ายเป็นรายได้ และช่างตัดผม ฯลฯ ซึ่งผู้ที่มีทักษะสามารถนำไปประกอบอาชีพต่อไปในอนาคตได้

ชนานันท์ เง่าสุวรรณ์ สำนักข่าวทีนิวส์ แม่ฮ่องสอน


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน