จ.อุดรฯ kick off รณรงค์ ให้เป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมกับสร้างภูมิคุ้มกันและควบคุมประชากรสุนัขและแมว
วันที่ 14 มีนาคม 2562  เวลา 10.00 น.ที่ศูนย์กีฬาและนันทนาการชุมชนเก่าน้อย เทศบาลตำบลหนองบัว  อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี  นายสิทธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการความร่วมมือรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2562  ในการkick off  รณรงค์ของจังหวัดอุดรธานี เพื่อสร้างจังหวัดอุดรธานี ให้เป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ,ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอเมืองอุดรธานี  และประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองบัว เข้าร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้

นายพนธ์สมิทธิ์ กลางนภา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า ด้วยพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ ทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นปัญหาสำคัญของชาติ โดยมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย  ทางรัฐบาลจึงมีนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ทั้งนี้ในปี 2562   ประเทศไทยกำหนด ให้มีการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมกันทั่ว ประเทศ ระหว่างวันที่1  มีนาคม – 30  มิถุนายน 2562  รวมระยะเวลา 4  เดือน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในสัตว์แบบฝูง จังหวัดอุดรธานี ได้กำหนดให้มีการจัดพิธีเปิดโครงการความร่วมมือรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดอุดรธานี ภายใต้ “โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี” 

 

 

 

 

'

ประชาชนำสุนัขและแมว มาทำการฉีดวัคซีนและทำหมัน

ทางปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี จึงได้จัดโครงการความร่วมมือรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ  2562  ขึ้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีของจังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นการ kick off การรณรงค์ของจังหวัดอุดรธานี เพื่อสร้างจังหวัดอุดรธานี ให้เป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและควบคุมประชากรสุนัข แมว ให้มีจำนวนที่เหมาะสม

ดังนั้นทำให้องค์การปกครองท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันได้ตามหลักเกณฑ์ที่องค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ได้กำหนด เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนผู้เลี้ยงสุนัข แมว ให้ความสำคัญในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและมีความรับผิดชอบต่อสัตว์ที่เลี้ยง  

สำหรับภายในงานจัดให้มีการให้กับ สุนัข,แมว และสัตว์เลี้ยงประเภทเลี้ยงลูกด้วยนม ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  พร้อม ทำหมันให้กับสุขนัขและแม่ นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ออกไปให้บริการตามบ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ไม่สามารถเดินทางมาได้

 

 

 

 

เสียง รอง ผู้ว่าอุดรฯ

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน