จังหวัดอุตรดิตถ์ประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลทางการเกษตร

ที่ห้องประชุมสวรรคบุรีชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์​ นายธนากร อึ้ง​จิตร​ไพศาล​ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​อุตรดิตถ์​เป็น​ประธาน​ การประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตร​ ระดับจังหวัด

โดยมีนายพิภัช​ ประจันเขตต์​ รอง​ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​อุตรดิตถ์​ พ.อ.ประสิษฐิพงศ์​ มูลดี​ รอง​ผอ.กอ.รมน.จังหวัดอุตรดิตถ์​ นายสหวิช​ อภิชัย​วิศรุต​กุล​ ปลัด​จังหวัด​อุตรดิตถ์​นางณัฐพร​ มหาไพบูลย์​ พาณิชย์​จังหวัด​อุตรดิตถ์​ นายอนันต์​ ตั่นฉ้วน​ เกษตร​จังหวัด​อุตรดิตถ์​ นายศิวัช​ ฟู​บิน​ทร์​ นายอำเภอลับแล​ นายศุภชัย​ บุญทิพย์​ นายอำเภอน้ำปาด​ ร.อ.ดิเรก​ ใจอารีย์  ผู้แทน​มทบ.35​ ผู้แทนตำรวจ​ ผู้แทนอุตสาหกรรม​จังหวัด​ เกษตรกร​พร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์มีสินค้าเกษตรที่จะออกสู่ตลาดในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม 2562 เช่น​ หอมแดง​ หอมแบ่ง กระเทียม ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์​ สับปะรด​ และทุเรียน​ เพื่อเป็นการติดตามสถานการณ์ด้านการผลิตและด้านการตลาดสินค้าเกษตรที่สำคัญดังกล่าวและเตรียมความพร้อมกำหนดแนวทางการบริหารจัดการสินค้าเกษตรกรณีมีปัญหาด้านราคาผลผลิตมีปริมาณมากเกินความต้องการของตลาดรวมถึงการพิจารณาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในปีการผลิต 2561/62

 


สำหรับแนวทางบริหารจัดการผลไม้ปี 2562 โดยจังหวัดอุตรดิตถ์แก้ปัญหาจัดการผลไม้แบบเบ็ดเสร็จด้วยตัวเองด้วยการคือ 1 การบริหารจัดการเชิงคุณภาพให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์พัฒนาผลไม้ไทยพ. ศ. 2558-2562 โดยเน้นการผลิตผลไม้ให้มีคุณภาพมาตรฐาน 2 การบริหารจัดการเชิงปริมาณมุ่งเน้นการบริหารจัดการโดยจัดสมดุลอุปสงค์และอุปทานโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดทำข้อมูลการผลิตที่ชัดเจนและกระทรวงพาณิชย์จัดทำข้อมูลความต้องการของตลาดและเชื่อมโยงจัดการหาตลาด 3 จัดเตรียมแผนเผชิญเหตุรองรับปริมาณผลผลิตในช่วงที่ออกมาก 4 คณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัดเป็นแกนหลักในการดำเนินการ ในส่วนของ สถานการณ์และแนวทางบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2561/62 กรมการค้าภายในหนังสือด่วนที่สุดถึงจังหวัดอุตรดิตถ์แจ้งมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2561/62 โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรปี 2561/62 รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น 45 ล้านบาทตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีแหล่งจำหน่ายผลผลิตเพิ่มขึ้นและสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันเกษตรกรมีเงินทุนหมุนเวียนในการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยการชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้แก่สถาบันเกษตรกร เพื่อให้มีการดูดซับผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ส่วนเกินในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากจึงจะส่งผลให้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เกษตรกรขายได้อยู่ในระดับที่เหมาะสม การประเมินสถานการณ์การผลิตหอมแดงปีการผลิต 2561/62 ของจังหวัดอุตรดิตถ์มีพื้นที่ให้ผลผลิต 2535 ไร่ผลผลิตรวม 6717.75 ตัน​ สถานการณ์การผลิตหอมแบ่งปีการผลิต 2561/62 มีพื้นที่ให้ผลผลิต 2277 ไร่ คาดว่ามีผลผลิตรวม 5920.20 ตัน​

ส่วนการผลิตกระเทียมปีการผลิต 2561/62 พื้นที่ให้ผลผลิต 481 ไร่ผลผลิตรวม 482.75 ตัน​ การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปีการผลิต 2561/62 พื้นที่ให้ผลผลิต 140696.75 ไร่​ ผลผลิต 97687.16 ตัน​ สถานการณ์การผลิตสับปะรดปี 2562 พื้นที่ให้ผลผลิต20794.25 ไร่​ ผลผลิต​ 81010.06 ตัน​ ผลผลิตทุเรียนในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกันยายนพ.ศ 2562 ซึ่งมีผลผลิตที่คาดว่าจะ ออกมาคือ50489.55 ตัน​ ข้อมูลของสับปะรดปี 2562 ถึงจังหวัดอุตรดิตถ์สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์เตรียมความพร้อมเพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตสับปะรดของจังหวัดโดยให้สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำปาดอำเภอบ้านโคก อำเภอท่าปลาดำเนินการสำรวจพื้นที่เพาะปลูกสับปะรดของจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งมีพื้นที่ปลูกสับปะรดจำนวน21152.25 ไร่​ เกษตรกร​ 1110 ราย​ พื้นที่เก็บเกี่ยวผลผลิตจำนวน​ 20794.25 ไร่​ ผลผลิต​จำนวน​ 81010.06 ตัน​ โดยมีสัดส่วนที่คาดว่าผมผลิตจะออกสู่ตลาดปริมาณมากในช่วงเดือนมิถุนายนปริมาณร้อยละ 35 จำนวน28353.52 ตัน​ เดือนกรกฎาคมร้อยละ 30 จำนวน 24303.02 ตัน​ โดยแบ่งเป็นสับปะรดบริโภคสดจำนวน​41010.06 ตัน​ เป็นเนื้อ 1 จำนวน​ 12303.01 ตัน​ เนื้อ​ 2​ จำนวน​ 28303.05 ตันและสับปะรดโรงงาน​ จำนวน​ 40000 ตัน​ จากการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตสับปะรดเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมาที่ห้องประชุมองค์การหารส่วนตำบลห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ได้มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดและเกษตรอำเภอผู้นำชุมชนผู้ผลิตและผู้นำท้องถิ่นได้ข้อสรุปว่าแผงรับซื้อสับปะรดในพื้นที่สามารถรองรับผลผลิตได้จำนวนประมาณ 50,000 ตันส่วนผลผลิตที่เหลือขอความร่วมมือให้จังหวัดอุตรดิตถ์ดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการระบายผลผลิตสับปะรดจำหน่ายภายในจังหวัดเช่นตลาดหัวรถจักรห้างฟรายเดย์ ห้างเทสโก้โลตัส ห้างศรีพงษ์พาร์คและจุดจำหน่าย TT Garden รวมทั้งต่างจังหวัด ราคาสับปะรดห้วยมุ่นหน้าสวนนะวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา บริโภคสดไซส์ใหญ่ลูกขนาด 1.5 ถึง 3 กิโลกรัม ราคา 5 บาทต่อกิโลไซส์เล็กรูปขนาดน้อยกว่า 1.4 kg ลงมาราคา 2 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งในที่ประชุม ได้กำหนดแบ่งสับปะรดออกเป็น 3 เกรดด้วยกันคือระดับเกรด A คือระดับพรีเมี่ยมซึ่งจะเป็นการคัดเกรดที่มีคุณภาพส่งออกตลาดสูง และตามห้างสรรพสินค้าต่างๆโดยเกษตรกรสามารถกำหนดราคาเองได้ เขตที่ 2 คือระดับกลางหรือระดับ B ส่งขายตลาดทั่วไปเขต 3 ระดับซีส่งขายโรงงานผลิตสับปะรดกระป๋องต่อไป

ณัฐวัฒน์  ราชประสิทธิ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวสือุตรดิตถ์ 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง