จังหวัดอุตรดิตถ์ประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลทางการเกษตร
ที่ห้องประชุมสวรรคบุรีชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์​ นายธนากร อึ้ง​จิตร​ไพศาล​ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​อุตรดิตถ์​เป็น​ประธาน​ การประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตร​ ระดับจังหวัด

โดยมีนายพิภัช​ ประจันเขตต์​ รอง​ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​อุตรดิตถ์​ พ.อ.ประสิษฐิพงศ์​ มูลดี​ รอง​ผอ.กอ.รมน.จังหวัดอุตรดิตถ์​ นายสหวิช​ อภิชัย​วิศรุต​กุล​ ปลัด​จังหวัด​อุตรดิตถ์​นางณัฐพร​ มหาไพบูลย์​ พาณิชย์​จังหวัด​อุตรดิตถ์​ นายอนันต์​ ตั่นฉ้วน​ เกษตร​จังหวัด​อุตรดิตถ์​ นายศิวัช​ ฟู​บิน​ทร์​ นายอำเภอลับแล​ นายศุภชัย​ บุญทิพย์​ นายอำเภอน้ำปาด​ ร.อ.ดิเรก​ ใจอารีย์  ผู้แทน​มทบ.35​ ผู้แทนตำรวจ​ ผู้แทนอุตสาหกรรม​จังหวัด​ เกษตรกร​พร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์มีสินค้าเกษตรที่จะออกสู่ตลาดในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม 2562 เช่น​ หอมแดง​ หอมแบ่ง กระเทียม ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์​ สับปะรด​ และทุเรียน​ เพื่อเป็นการติดตามสถานการณ์ด้านการผลิตและด้านการตลาดสินค้าเกษตรที่สำคัญดังกล่าวและเตรียมความพร้อมกำหนดแนวทางการบริหารจัดการสินค้าเกษตรกรณีมีปัญหาด้านราคาผลผลิตมีปริมาณมากเกินความต้องการของตลาดรวมถึงการพิจารณาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในปีการผลิต 2561/62

 


สำหรับแนวทางบริหารจัดการผลไม้ปี 2562 โดยจังหวัดอุตรดิตถ์แก้ปัญหาจัดการผลไม้แบบเบ็ดเสร็จด้วยตัวเองด้วยการคือ 1 การบริหารจัดการเชิงคุณภาพให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์พัฒนาผลไม้ไทยพ. ศ. 2558-2562 โดยเน้นการผลิตผลไม้ให้มีคุณภาพมาตรฐาน 2 การบริหารจัดการเชิงปริมาณมุ่งเน้นการบริหารจัดการโดยจัดสมดุลอุปสงค์และอุปทานโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดทำข้อมูลการผลิตที่ชัดเจนและกระทรวงพาณิชย์จัดทำข้อมูลความต้องการของตลาดและเชื่อมโยงจัดการหาตลาด 3 จัดเตรียมแผนเผชิญเหตุรองรับปริมาณผลผลิตในช่วงที่ออกมาก 4 คณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัดเป็นแกนหลักในการดำเนินการ ในส่วนของ สถานการณ์และแนวทางบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2561/62 กรมการค้าภายในหนังสือด่วนที่สุดถึงจังหวัดอุตรดิตถ์แจ้งมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2561/62 โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรปี 2561/62 รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น 45 ล้านบาทตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีแหล่งจำหน่ายผลผลิตเพิ่มขึ้นและสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันเกษตรกรมีเงินทุนหมุนเวียนในการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยการชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้แก่สถาบันเกษตรกร เพื่อให้มีการดูดซับผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ส่วนเกินในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากจึงจะส่งผลให้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เกษตรกรขายได้อยู่ในระดับที่เหมาะสม การประเมินสถานการณ์การผลิตหอมแดงปีการผลิต 2561/62 ของจังหวัดอุตรดิตถ์มีพื้นที่ให้ผลผลิต 2535 ไร่ผลผลิตรวม 6717.75 ตัน​ สถานการณ์การผลิตหอมแบ่งปีการผลิต 2561/62 มีพื้นที่ให้ผลผลิต 2277 ไร่ คาดว่ามีผลผลิตรวม 5920.20 ตัน​


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง