ผู้ประกอบการSMEขนาดเล็กภาคใต้เฮ!! กระทรวงอุตสาหกรรมผลักดันสินค้าภาคการเกสร-ประมงแปรรูปขายให้นักท่องเที่ยวและออกสู่ตลาดนอก(มีคลิป)

เมื่อเวลา 10.00 น.ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑๐ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมด้วยนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมเปิดศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (Industry  Transformation Center 4.0 : ITC 4.0 ) โดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดตั้ง ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม หรือ Industry Transformation Center 4.0 (ITC4.0) เพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและย่อม (SMEs) สามารถปรับโครงสร้างกระบวนการผลิตและการออกแบบผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ ผ่านกลไกของศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม(ITC 4.0)  ด้วยนวัตกรรมและภูมิปัญญา (Value-Based Economy) เพื่อให้ประเทศไทยก้าวข้ามจากผู้มีรายได้ปานกลางไปสู่ผู้มีรายได้สูง ทำให้ประเทศไทยมีความ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ซึ่งการจัดตั้งศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมดังกล่าว เป็น 1 ใน 9 มาตรการพิเศษเพื่อขับเคลื่อน SMEs สู่ยุค 4.0 ของกระทรวงอุตสาหกรรม ได้แก่

 

 

ผู้ประกอบการSMEขนาดเล็กภาคใต้เฮ!! กระทรวงอุตสาหกรรมผลักดันสินค้าภาคการเกสร-ประมงแปรรูปขายให้นักท่องเที่ยวและออกสู่ตลาดนอก

การขยายศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (ITC) ทั่วประเทศ ซึ่งจะให้บริการเครื่องจักรกลาง  และพื้นที่ Co-Working Space เพื่อให้เอสเอ็มอีมีพื้นที่ในการพัฒนาสินค้าต้นแบบใหม่ๆ รวมทั้งการบริการที่ปรึกษาแนะนำเชิงลึก และเชื่อมโยงเครือข่ายองค์กรสนับสนุนต่างๆ  ศูนย์สนับสนุนช่วยเหลือเอสเอ็มอี (SME Support & Rescue Center: SSRC) ทำหน้าที่เป็น Front Desk บูรณาการที่ปรึกษา รับคำขอกู้เงิน แก้ไขปัญหาและส่งต่อเอสเอ็มอี โดยจะตั้งศูนย์ให้ได้ 270 แห่งทั่วประเทศที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม   ศูนย์บริการเอสเอ็มอี (OSS) ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศTrain The Coach หรือการสร้างโค้ช เพื่อส่งไปช่วยเหลือเอสเอ็มอี SME Big Data โดยจัดทำข้อมูลประชากรเอสเอ็มอีของประเทศ ที่สามารถใช้วิเคราะห์โครงสร้างและสถานการณ์เอสเอ็มอีของประเทศผ่าน Data Analytic พร้อมสร้างช่องทางให้ SME เข้าถึงบริการของภาครัฐและเครือข่ายอย่างครบถ้วนทุกที่ทุกเวลาโครงการ Big Brothers หรือโครงการพี่ช่วยน้อง เพื่อเชื่อมต่อเอสเอ็มอี สู่ห่วงโซ่การผลิตระดับโลกDigital Value Chain  ผลักดันเอสเอ็มอีสู่ห่วงโซ่การผลิตโลกผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม B2B โดยจะพัฒนาระบบเว็บ T-Good Tech ที่เชื่อมต่อ J-Good Tech ผ่านทางการสนับสนุนของกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม (METI) ของญี่ปุ่น และในอนาคตจะขยายความร่วมมือไปอีกหลายประเทศเริ่มจาก CLMV ด้วยโครงการเสริมแกร่งเอสเอ็มอีรอบรู้การเงิน เพื่อพัฒนาเสริมความรู้ด้านการเงินทั้งก่อนกู้และหลังกู้เพื่อให้มีบัญชีที่เป็นระบบ มุ่งเป้าสู่ระบบบัญชีเดียวในอนาคต  SME Standard Upยกระดับเอสเอ็มอีสู่มาตรฐานที่เหมาะสมโดยพัฒนามาตรฐานเฉพาะ  (มอก.S)  ให้เหมาะสมกับระดับศักยภาพของเอสเอ็มอีและตรงความต้องการของตลาดการยกระดับเศรษฐกิจฐานชุมชน ผ่านโครงการยกระดับอุตสาหกรรมชุมชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยว (CIV 4.0) โดยจะพัฒนาศักยภาพชุมชนค้นหาอัตลักษณ์ชุมชน ทำแผนการพัฒนาและบริหารจัดการอย่างยั่งยืน

 

 

ผู้ประกอบการSMEขนาดเล็กภาคใต้เฮ!! กระทรวงอุตสาหกรรมผลักดันสินค้าภาคการเกสร-ประมงแปรรูปขายให้นักท่องเที่ยวและออกสู่ตลาดนอก
 นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้กล่าวว่าปัญหาผู้ประกอบการรายย่อยเช่น วิสาหกิจชุมชนเมื่อเข้ามาสู่โครงการ SME ทางศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่10 พร้อมเป็นพี่เลี้ยงดูแลในเรื่องการตลาด การผลิต และการเสริมสร้างศักยภาพต่างๆและรวมไปถึงแหล่งเงินทุน ผู้ประกอบการยากที่จะทำอะไรหรือยากพัฒนาขึ้นให้เข้ามาตัวอย่างเทคโนโลยีภายในงานนี้มีหลายเครื่องที่จะตอบสนองความต้องการได้ หากมีปัญหาด้านการตลาด การจัดทำบรรจุภัณฑ์ไม่สวยงาม หรือจะทดลองขายระบบออนไลน์ ให้เดินเข้ามาปรึกษาได้ที่นี่  สำหรับภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีความพร้อมในด้านในด้านการเกษตร  เรื่องท่องเที่ยว และภาคอุตสาหกรรม ที่น่าสนใจที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีศูนย์ ICT โดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดเล็กๆที่เอาผลผลิตด้านภาคเกษตรมาแปรรูปมาขายให้ชุมชนและขยายออกสู่ต่างจังหวัดรวมทั้งการขยายไปต่างประเทศรวมทั้งการเชื่อมโยงไปยังการท่องเที่ยวได้ ซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ระบุว่านักท่องเที่ยวได้เดินทางเข้ามาในจังหวัดสุราษฎรธานีปีละ 6 ล้านกว่าคน มีโรงแรมหลายหมื่นห้องจึงเป็นโอกาสที่ดีที่จะส่งให้ผู้ประกอบการ SME มีโอกาสนำผลิตภัณฑ์ของตนเองเสนอต่อนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ซึ่งตลาดสินค้าแปรรูปด้านภาคการเกษตรตลาดยังมีความต้องการอีกมากและไปได้ดี

 

 

 

 

 

 

ภาพข่าว   ณัฐธิดา  เริ่มฤกษ์  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.สุราษฎร์ธานี

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง