เราเตือนท่านแล้ว งานนี้เราจับจริงอย่ามาอ้างว่าไม่รู้กฎหมาย
จัดหางานร่วม ตม.กาญจน์ เตรียมจัดหนัก เรียกติวเข้ม 2 วันให้ความรู้เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำความเข้าใจกับนายจ้างสถานประกอบการเรื่องข้อกฎหมาย ก่อนลงดาบนายจ้าง สถานบริการที่กระทำผิด พรบ.คนเข้าเมือง และ พรก.บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวตามโครงการส่งเสริมการรับรู้เรื่องแรงงานต่างด้าวและองค์กรภาคี วันแรกเรียกประชุมเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ปลัดฝ่ายปกครอง ตลอดจนผู้นำท้องถิ่น และ หน.จัดหางานเมืองสุพรรณฯ ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ พรบ.คนเข้าเมือง มาตราต่างๆ และ พรก.บริหารจัดการแรงงานต่างด้าว โดยมีปลัดจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานกล่าวเปิด วันที่ 2 เรียกประชุมนายจ้าง สถานประกอบการ ผู้นำชุมชนกว่า 300 ราย ติวเข้มตามโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับบรรดานายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคี ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยที ผอ.กองนิติการ กรมการจัดหางาน ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายข้อกฎหมาย มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน
     ที่ห้องประชุมคอนเวนชั่นชั้น 1  รร.ราชศุภมิตร ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี นายอนันต์ นาคนิยม ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมโครงการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ตเสร็จ(One Stop Service) ด้านแรงงานเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี  ประจำปีงบประมาณ 2562  โดยมีนายมนู บุญเส็ง นักวิชาการชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการฯ ร่วมกับ พ.ต.อ.สำราญ กลั่นมา ผกก.ตม.จ.กาญจนบุรี บก.ตม.3 ซึ่งได้มอบหมายให้ ร.ต.อ.พิทยา ศรีมรกตมงคล รอง สว.ตม. และนายโอวาท ทองบ่อมะกูด จัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นวิทยากรบรรยายข้อกฎหมาย พรบ.คนเข้าเมืองปี พ.ศ.2522 และ พรก.ปี พ.ศ.2561 ตามมาตราต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลบรรดานายจ้าง สถานประกอบการที่มีบุคคลต่างด้าวทำงานอยู่
  

เราเตือนท่านแล้วนะ

 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนการจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และให้ความรู้ความแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานด้านการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว ผู้นำท้องถิ่น และผู้นำชุมชน เพื่อรับทราบแนวทางการปฎิบัติอย่างถูกต้องกฎหมาย
  ตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2561  เนื่องจากกฎหมายดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญเกี่ยวกับการขอ- ขอต่อใบอนุญาตทำงาน การเปลี่ยนนายจ้าง การแจ้งเข้า-แจ้งออกจากงานของนายจ้างและแรงงานต่างด้าว   รวมทั้งบทลงโทษต่อการฝ่าฝืนไม่ปฎิบัติตามกฎหมาย และเพื่อให้ผู้ปฎิบัติงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเพื่อความสะดวกให้แก่นายจ้าง ผู้ประกอบการ ที่แระสงค์จะต้างแรงงานต่างด้าวเข้าทำงานได้มีความรู้ความเข้าใจเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สะดวก รวดเร็วและโปร่งใส สนับสนุนการค้าการลงทุนใรเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
  


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน